Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Danh sách công ty đại chúng tính đến 31/12/2009

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến 31/12/2009.

** Tải tài liệu:

>>Danh sách công ty đại chúng

UBCKNN

Đọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVS 242.06 1,170.79 142% 8.7
 • VHL 17.56 83.46 111% 3.2
 • STG 9.37 30.06 123% 8.8
 • PVE 7.75 22.17 65% 11
 • CT6 7.22 7.16 53% 8.3
 • HDC 5.15 24.41 108% 16.6
 • TMC 3.28 21.57 137% 6.7
 • SMC 5.98 33.35 67% 9
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán