PXM: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 01/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 376/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE: PXM) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 03/04/2013 theo Quyết định số 106/2013/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của công ty là -109.65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -107.22 tỷ đồng căn cứ theo BCTC hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

HOSE

PXM: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 01/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 376/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE: PXM) vào diện cảnh báo như sau:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 03/04/2013 theo Quyết định số 106/2013/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của công ty là -109.65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -107.22 tỷ đồng căn cứ theo BCTC hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu24/07 09:47

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.10 -1.38% 5,357,870
 • OGC 2.6 -0.14 -5.19% 3,936,960
 • HHS 4.7 -0.09 -1.90% 2,090,490
 • ITA 4.2 -0.11 -2.56% 1,561,020
 • HQC 3.3 +0.04 +1.23% 1,510,880

VS - Index24/07 09:47

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán