SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

SHB: Báo cáo thường niên 2012


Tài liệu đính kèm:
SHB_2013.7.1_a792092_BCTN 2012_SHB.pdf

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • BII 21.89 33.44 - -
 • CMI 8.29 27.1 68% 4.6
 • PEN 5.58 11.64 270% 4.3
 • LDP 4.17 18.9 103% 10.8
 • HTP 0.14 1.44 107% 8.3
 • ITQ 7.48 18.79 167% 15.1
 • AMC 1.57 9.52 116% 6.3
 • KSD 0.57 2.15 179% 29.8
 • HLD 50.2 84.21 103% 4.7
 • DNY 1.55 6.01 16% 20.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán