KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

KHB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 3/2013


Tài liệu đính kèm:
KHB_2013.11.7_78be017_2013-11-07 11.23.49.jpg

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VTF 154.18 121% 3,687 8.9
 • BIC 100.15 103% 1,406 12
 • VIX 79.32 164% 2,644 6.2
 • CLC 71.53 147% 5,458 5.9
 • SDU 2.7 97% 135 101.5
 • TCT 55.57 115% 9,253 8.1
 • TJC 23.02 614% 3,837 3.1
 • NDX 5 107% 1,199 6.8
 • DAE 4.57 109% 3,048 5.4
 • INC 1.07 85% 534 9.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán