Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020; để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Đề án ở địa phương, ngày 28/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4258/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2016.

Thứ nhất, khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của Đề án thuộc nhiệm vụ của địa phương từ năm 2016 đến năm 2020; đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ hàng năm theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, triển khai thực hiện trong quý 4/2016 việc rà soát đánh giá đầy đủ tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ và các điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai ở các cấp; trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị này ngay từ năm 2017 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt Đề án.

Thứ ba, đối với nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg phải thực hiện trong năm 2016), cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định triển khai thực hiện từ quý 4/2016 và thực hiện lồng ghép với nội dung thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2017./.

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020; để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Đề án ở địa phương, ngày 28/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4258/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2016.

Thứ nhất, khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của Đề án thuộc nhiệm vụ của địa phương từ năm 2016 đến năm 2020; đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ hàng năm theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, triển khai thực hiện trong quý 4/2016 việc rà soát đánh giá đầy đủ tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ và các điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai ở các cấp; trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị này ngay từ năm 2017 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt Đề án.

Thứ ba, đối với nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg phải thực hiện trong năm 2016), cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định triển khai thực hiện từ quý 4/2016 và thực hiện lồng ghép với nội dung thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán