Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

9 tháng đầu năm 2016 có 324 Khu công nghiệp thành lập

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm 2016, cả nước có 324 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 91.8 ngàn ha và 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 ngàn ha.

Đối với các KCN, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 61.7 ngàn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó, 220 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59.6 ngàn ha và 104 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 29.7 ngàn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 31.8 ngàn ha, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 50%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Trong số 324 KCN được thành lập có 44 KCN đầu tư nước ngoài và 280 KCN đầu tư trong nước.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tính đến cuối tháng 9 năm 2016, trong số 324 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên cả nước, có 44 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 277 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.46 tỷ USD và 240 ngàn tỷ đồng.Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng KCN đã thực hiện đạt 1.51 tỷ USD và 93.5 ngàn tỷ đồng (bằng 40% so với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký).

Tính đến hết tháng 9 năm 2016, tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KKT ven biển là 155 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 133 ngàn tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn đầu tư), vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.1 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư).

Về sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng năm 2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu đạt khoảng 117.9 tỷ USD, tăng 7.2% so với năm 2015; Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 69 tỷ USD, đóng góp khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (tăng khoảng 23% so với năm 2015); Kim ngạch nhập khẩu đạt 68.2 tỷ USD, đóng góp 54% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015); Đóng góp vào NSNN hơn 83 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các KCN đã thu hút được 370 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 135 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 49.4 ngàn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KCN đã thu hút được 6,381 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 694.5 ngàn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 347 ngàn tỷ đồng (bằng 49.9% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Các KKT đã thu hút được 55 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 15 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 4.6 tỷ USD. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KKT đã thu hút được 342 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 41 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20 tỷ USD (bằng 49% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Các KKT đã thu hút được 101 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 27 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 34.1 ngàn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KKT đã thu hút được 1,053 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 798 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 345.8 ngàn tỷ đồng (bằng 43.4% vốn đầu tư đăng ký)./.

Từ khóa: khu công nghiệp, thành lập, tổng diện tích

9 tháng đầu năm 2016 có 324 Khu công nghiệp thành lập

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm 2016, cả nước có 324 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 91.8 ngàn ha và 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 ngàn ha.

Đối với các KCN, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 61.7 ngàn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó, 220 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59.6 ngàn ha và 104 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 29.7 ngàn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 31.8 ngàn ha, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 50%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Trong số 324 KCN được thành lập có 44 KCN đầu tư nước ngoài và 280 KCN đầu tư trong nước.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tính đến cuối tháng 9 năm 2016, trong số 324 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên cả nước, có 44 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 277 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.46 tỷ USD và 240 ngàn tỷ đồng.Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng KCN đã thực hiện đạt 1.51 tỷ USD và 93.5 ngàn tỷ đồng (bằng 40% so với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký).

Tính đến hết tháng 9 năm 2016, tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KKT ven biển là 155 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 133 ngàn tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn đầu tư), vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.1 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư).

Về sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng năm 2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu đạt khoảng 117.9 tỷ USD, tăng 7.2% so với năm 2015; Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 69 tỷ USD, đóng góp khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (tăng khoảng 23% so với năm 2015); Kim ngạch nhập khẩu đạt 68.2 tỷ USD, đóng góp 54% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015); Đóng góp vào NSNN hơn 83 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các KCN đã thu hút được 370 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 135 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 49.4 ngàn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KCN đã thu hút được 6,381 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 694.5 ngàn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 347 ngàn tỷ đồng (bằng 49.9% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Các KKT đã thu hút được 55 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 15 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 4.6 tỷ USD. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KKT đã thu hút được 342 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 41 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20 tỷ USD (bằng 49% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Các KKT đã thu hút được 101 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 27 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 34.1 ngàn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 9 năm 2016, các KKT đã thu hút được 1,053 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 798 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 345.8 ngàn tỷ đồng (bằng 43.4% vốn đầu tư đăng ký)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán