Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Tài chính phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23 ngàn tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 9 năm 2016, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 56,464 cuộc thanh tra, kiểm tra và 11,281 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23,198 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2,057 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 24 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính; lưu hành 37 kết luận thanh tra. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 15,208 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 396 tỷ đồng.

Thông qua việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, các đơn vị chức năng trong hệ thống Thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tập trung xử lý các khoản thu NSTW như: lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính; doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nhưng thực tế 05 năm không sử dụng... Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước. Theo đó, toàn hệ thống đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48,562 doanh nghiệp và kiểm tra 586,733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8,065 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước 3,814 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, 9 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra chuyên ngành; số tiền kiến nghị truy thu là 22,635.6 triệu đồng; truy hoàn là 887.7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2,517.2 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước 28,401.6 triệu đồng. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan với 5,149 cuộc; quyết định truy thu 1,532 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước 1,396 tỷ đồng. Về công tác điều tra chống buôn lậu, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 11,281 vụ với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 401 tỷ 923 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 200 tỷ đồng./.

Từ khóa: Thanh tra Tài chính, ngân sách nhà nước, phát hiện

9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Tài chính phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23 ngàn tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 9 năm 2016, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 56,464 cuộc thanh tra, kiểm tra và 11,281 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 23,198 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2,057 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 24 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính; lưu hành 37 kết luận thanh tra. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 15,208 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 396 tỷ đồng.

Thông qua việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, các đơn vị chức năng trong hệ thống Thuế chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tập trung xử lý các khoản thu NSTW như: lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính; doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nhưng thực tế 05 năm không sử dụng... Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước. Theo đó, toàn hệ thống đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48,562 doanh nghiệp và kiểm tra 586,733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8,065 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước 3,814 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, 9 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra chuyên ngành; số tiền kiến nghị truy thu là 22,635.6 triệu đồng; truy hoàn là 887.7 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2,517.2 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước 28,401.6 triệu đồng. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan với 5,149 cuộc; quyết định truy thu 1,532 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước 1,396 tỷ đồng. Về công tác điều tra chống buôn lậu, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 11,281 vụ với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 401 tỷ 923 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 200 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán