Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

IJC: Xin ý kiến hoàn trả 50% vốn góp và mua lại hơn 2 triệu cp quỹ

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: JVVC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của IJC, cổ đông Công ty đã thông qua phương án giảm vốn điều lệ hơn 50% xuống còn 1,350 tỷ đồng bằng cách mua lại cổ phiếu từ cổ đông với mức giá 10,000 đồng/cp.

Còn theo phương án điều chỉnh hiện nay, IJC sẽ thực hiện hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Giá trị hoàn trả vốn góp vẫn là 10,000 đồng/cp, nguồn vốn thực hiện từ chuyển nhượng các tài sản của Công ty.

Sau khi hoàn trả vốn góp, vốn điều lệ của IJC sẽ giảm từ 2,742 tỷ đồng xuống còn gần 1,371 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm còn lại 1,350 tỷ đồng, IJC cũng xin ý kiến cổ đông mua lại hơn 2 triệu cp quỹ để hủy. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Hình thức mua lại là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn với giá theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện mua.

Thời gian IJC thực hiện hoàn trả vốn góp và mua lại cổ phiếu quỹ là quý 3 và quý 4/2016.

Trở lại phương án giảm vốn điều lệ mà cổ đông IJC đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 hồi tháng 4, xét về Luật Doanh nghiệp, có thể thấy rằng IJC khó có thể thực hiện theo phương án đã công bố bởi theo Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty không được mua lại quá 30% số cổ phần đã phát hành. Trong khi đó, trường hợp của IJC là thực hiện chào mua 50.76% cổ phần, vượt quá quy định của Luật Doanh nghiệp.

Do đó mà việc IJC xin ý kiến điều chỉnh phương án lần này có thể chỉ là bước thay đổi cho phù hợp với quy định pháp luật. Để giảm vốn, trường hợp của IJC cần áp dụng theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp (Công ty được quyền giảm vốn điều lệ bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông).

Thực tế về bản chất, những nội dung của phương án giảm vốn mà cổ đông thông qua không thay đổi.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - IJC - CBTT NOI DUNG TAI LIEU LAY Y KIEN CO DONG.pdf

IJC: Xin ý kiến hoàn trả 50% vốn góp và mua lại hơn 2 triệu cp quỹ

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: JVVC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của IJC, cổ đông Công ty đã thông qua phương án giảm vốn điều lệ hơn 50% xuống còn 1,350 tỷ đồng bằng cách mua lại cổ phiếu từ cổ đông với mức giá 10,000 đồng/cp.

Còn theo phương án điều chỉnh hiện nay, IJC sẽ thực hiện hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Giá trị hoàn trả vốn góp vẫn là 10,000 đồng/cp, nguồn vốn thực hiện từ chuyển nhượng các tài sản của Công ty.

Sau khi hoàn trả vốn góp, vốn điều lệ của IJC sẽ giảm từ 2,742 tỷ đồng xuống còn gần 1,371 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm còn lại 1,350 tỷ đồng, IJC cũng xin ý kiến cổ đông mua lại hơn 2 triệu cp quỹ để hủy. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Hình thức mua lại là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn với giá theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện mua.

Thời gian IJC thực hiện hoàn trả vốn góp và mua lại cổ phiếu quỹ là quý 3 và quý 4/2016.

Trở lại phương án giảm vốn điều lệ mà cổ đông IJC đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 hồi tháng 4, xét về Luật Doanh nghiệp, có thể thấy rằng IJC khó có thể thực hiện theo phương án đã công bố bởi theo Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty không được mua lại quá 30% số cổ phần đã phát hành. Trong khi đó, trường hợp của IJC là thực hiện chào mua 50.76% cổ phần, vượt quá quy định của Luật Doanh nghiệp.

Do đó mà việc IJC xin ý kiến điều chỉnh phương án lần này có thể chỉ là bước thay đổi cho phù hợp với quy định pháp luật. Để giảm vốn, trường hợp của IJC cần áp dụng theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp (Công ty được quyền giảm vốn điều lệ bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông).

Thực tế về bản chất, những nội dung của phương án giảm vốn mà cổ đông thông qua không thay đổi.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - IJC - CBTT NOI DUNG TAI LIEU LAY Y KIEN CO DONG.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IJC 9.3 -0.2 -1.90% 147,480

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán