Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Điểm ủy thác thanh toán sẽ không được tính phí đối với khách hàng?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về việc ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định về việc ủy thác, nhận ủy thác của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và việc nhận ủy thác của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán bằng đồng Việt Nam cho khách hàng, bao gồm các nghiệp vụ sau.

1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng; giao nhận, xử lý và kiểm soát chứng từ giao dịch với khách hàng; thu, chi tiền mặt nhằm mục đích cung ứng dịch vụ chuyển tiền trong nước, thu hộ, chi hộ cho khách hàng của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Truy vấn số dư, giao dịch của tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. Thực hiện nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và thu thập xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến mở tài khoản thanh toán, đơn đăng ký phát hành thẻ ngân hàng từ khách hàng để gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẩm định và ra quyết định về việc mở tài khoản thanh toán hoặc phát hành thẻ cho khách hàng.

Theo đó, các tổ chức được ủy thác thanh toán bao gồm: Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó còn có Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức không phải là TCTD (bao gồm: Bưu điện; Tổ chức cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông; Tổ chức phân phối, kinh doanh xăng dầu; Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được NHNN Việt Nam cấp phép).

Các nguyên tắc thực hiện ủy thác thanh toán

Dự thảo Thông tư quy định rõ các nguyên tắc thực hiện ủy thác thanh toán bao gồm: 

Thứ nhất, ủy thác thanh toán phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai, bên ủy thác và bên nhận ủy thác phải có hệ thống thông tin kế toán quản trị đảm bảo theo dõi riêng được hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán thông qua việc ủy thác và nhận ủy thác thanh toán, đồng thời theo dõi và thống kê được các giao dịch thực hiện tại từng điểm ủy thác thanh toán.

Thứ ba, bên ủy thác chỉ được ủy thác cho bên nhận ủy thác thực hiện những nội dung ủy thác mà bên ủy thác được thực hiện và được ủy thác theo quy định tại Thông tư này.

Thứ tư, bên ủy thác phải thực hiện các biện pháp nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các loại rủi ro như rủi ro thanh khoản, hoạt động, lừa đảo, gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro khác; bên ủy thác có trách nhiệm yêu cầu bên nhận ủy thác thực hiện các biện pháp của bên nhận ủy thác nhằm các mục đích quy định tại khoản này.

Thứ năm, bên ủy thác có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch do bên nhận ủy thác thực hiện với khách hàng trong phạm vi ủy thác và liên đới chịụ trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên nhận ủy thác nếu hành vi vi phạm có lỗi của bên ủy thác.

Thứ sáu, giao dịch do bên ủy thác thực hiện với khách hàng vượt quá phạm vi ủy thác không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của bên ủy thác đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi ủy thác; trong trường hợp này, bên nhận ủy thác phải thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng về phần giao dịch vượt quá phạm vi ủy thác.

Thứ bảy, bên nhận ủy thác chỉ được thực hiện giao dịch với khách hàng trong phạm vi ủy thác đã thỏa thuận với bên ủy thác phù hợp với quy định tại Thông tư này. Bên nhận ủy thác phải thông báo cho khách hàng biết vê phạm vi ủy thác của mình.

Cuối cùng, trường hợp bên nhận ủy thác và khách hàng cố ý thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi ủy thác mà gây thiệt hại cho bên ủy thác thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho bên ủy thác.

Điểm nhận ủy thác không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng

Dự thảo Thông tư quy định các điểm ủy thác thanh toán không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng. Do đó, bên ủy thác thu phí của khách hàng sẽ phải theo Biểu phí dịch vụ của mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài Biểu phí đã công bố. Biểu phí dịch vụ của bên ủy thác phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại dịch vụ. Biểu phí dịch vụ của bên ủy thác phải phù hợp với quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại điểm ủy thác thanh toán.

Bên ủy thác thỏa thuận với bên nhận ủy thác về phí ủy thác, việc chia sẻ phí và tỷ lệ phí hợp lý cho các điểm ủy thác thanh toán liên quan.

Ủy thác thanh toán: là Kênh thanh toán tự động, mà theo đó khách hàng sẽ đăng ký với ngân hàng một lần duy nhất để ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại ngân hàng đó để quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính theo các tiêu chí định sẵn của Khách hàng.

* Tài liệu đính kèm:

DT TT uy thac.docx

Từ khóa: ủy thác thanh toán, Biểu phí dịch vụ, Dự thảo Thông tư

Điểm ủy thác thanh toán sẽ không được tính phí đối với khách hàng?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về việc ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định về việc ủy thác, nhận ủy thác của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và việc nhận ủy thác của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán bằng đồng Việt Nam cho khách hàng, bao gồm các nghiệp vụ sau.

1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng; giao nhận, xử lý và kiểm soát chứng từ giao dịch với khách hàng; thu, chi tiền mặt nhằm mục đích cung ứng dịch vụ chuyển tiền trong nước, thu hộ, chi hộ cho khách hàng của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Truy vấn số dư, giao dịch của tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. Thực hiện nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và thu thập xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến mở tài khoản thanh toán, đơn đăng ký phát hành thẻ ngân hàng từ khách hàng để gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẩm định và ra quyết định về việc mở tài khoản thanh toán hoặc phát hành thẻ cho khách hàng.

Theo đó, các tổ chức được ủy thác thanh toán bao gồm: Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó còn có Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức không phải là TCTD (bao gồm: Bưu điện; Tổ chức cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông; Tổ chức phân phối, kinh doanh xăng dầu; Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được NHNN Việt Nam cấp phép).

Các nguyên tắc thực hiện ủy thác thanh toán

Dự thảo Thông tư quy định rõ các nguyên tắc thực hiện ủy thác thanh toán bao gồm: 

Thứ nhất, ủy thác thanh toán phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai, bên ủy thác và bên nhận ủy thác phải có hệ thống thông tin kế toán quản trị đảm bảo theo dõi riêng được hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán thông qua việc ủy thác và nhận ủy thác thanh toán, đồng thời theo dõi và thống kê được các giao dịch thực hiện tại từng điểm ủy thác thanh toán.

Thứ ba, bên ủy thác chỉ được ủy thác cho bên nhận ủy thác thực hiện những nội dung ủy thác mà bên ủy thác được thực hiện và được ủy thác theo quy định tại Thông tư này.

Thứ tư, bên ủy thác phải thực hiện các biện pháp nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các loại rủi ro như rủi ro thanh khoản, hoạt động, lừa đảo, gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro khác; bên ủy thác có trách nhiệm yêu cầu bên nhận ủy thác thực hiện các biện pháp của bên nhận ủy thác nhằm các mục đích quy định tại khoản này.

Thứ năm, bên ủy thác có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch do bên nhận ủy thác thực hiện với khách hàng trong phạm vi ủy thác và liên đới chịụ trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên nhận ủy thác nếu hành vi vi phạm có lỗi của bên ủy thác.

Thứ sáu, giao dịch do bên ủy thác thực hiện với khách hàng vượt quá phạm vi ủy thác không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của bên ủy thác đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi ủy thác; trong trường hợp này, bên nhận ủy thác phải thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng về phần giao dịch vượt quá phạm vi ủy thác.

Thứ bảy, bên nhận ủy thác chỉ được thực hiện giao dịch với khách hàng trong phạm vi ủy thác đã thỏa thuận với bên ủy thác phù hợp với quy định tại Thông tư này. Bên nhận ủy thác phải thông báo cho khách hàng biết vê phạm vi ủy thác của mình.

Cuối cùng, trường hợp bên nhận ủy thác và khách hàng cố ý thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi ủy thác mà gây thiệt hại cho bên ủy thác thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho bên ủy thác.

Điểm nhận ủy thác không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng

Dự thảo Thông tư quy định các điểm ủy thác thanh toán không được tính phí dịch vụ trực tiếp đối với khách hàng. Do đó, bên ủy thác thu phí của khách hàng sẽ phải theo Biểu phí dịch vụ của mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài Biểu phí đã công bố. Biểu phí dịch vụ của bên ủy thác phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại dịch vụ. Biểu phí dịch vụ của bên ủy thác phải phù hợp với quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại điểm ủy thác thanh toán.

Bên ủy thác thỏa thuận với bên nhận ủy thác về phí ủy thác, việc chia sẻ phí và tỷ lệ phí hợp lý cho các điểm ủy thác thanh toán liên quan.

Ủy thác thanh toán: là Kênh thanh toán tự động, mà theo đó khách hàng sẽ đăng ký với ngân hàng một lần duy nhất để ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại ngân hàng đó để quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính theo các tiêu chí định sẵn của Khách hàng.

* Tài liệu đính kèm:

DT TT uy thac.docx

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán