Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Muốn thu trên 3,500 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, để tăng cường quản lý Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, phấn đấu thu trên 3,500 tỷ đồng.

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất kiểm tra, rà soát các dự án, xác định cụ thể các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành các thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trong năm 2016. Đôn đốc thu tiền sử dụng đất, nộp ngân sách Thành phố theo đúng quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện, chủ động báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện, thị xã, trong đó phải thể hiện nội dung quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhu cầu bố trí vốn (nếu ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Thành phố), thời gian ứng vốn; Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được phê duyệt, khẩn trương lập và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trong tháng 12/2016.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng, không công nhận và xét cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết để tăng các chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đấu giá quyền sử dụng đất; các trường hợp đặc biệt phải được cho phép của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố và phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo quy định và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nộp ngân sách Thành phố./.

* Tài liệu đính kèm:

ct-22-2016-01_signed-1.pdf

Từ khóa: đấu giá quyền sử dụng đất, Hà Nội, điều chỉnh quy hoạch

Hà Nội: Muốn thu trên 3,500 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, để tăng cường quản lý Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, phấn đấu thu trên 3,500 tỷ đồng.

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất kiểm tra, rà soát các dự án, xác định cụ thể các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành các thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trong năm 2016. Đôn đốc thu tiền sử dụng đất, nộp ngân sách Thành phố theo đúng quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện, chủ động báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện, thị xã, trong đó phải thể hiện nội dung quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhu cầu bố trí vốn (nếu ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Thành phố), thời gian ứng vốn; Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được phê duyệt, khẩn trương lập và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trong tháng 12/2016.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng, không công nhận và xét cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết để tăng các chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đấu giá quyền sử dụng đất; các trường hợp đặc biệt phải được cho phép của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố và phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo quy định và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nộp ngân sách Thành phố./.

* Tài liệu đính kèm:

ct-22-2016-01_signed-1.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán