Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng

Ngày 11/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, bất cập như công tác phối hợp giữa UBND các quận,huyện, thị xã và các chủ đầu tư xây dựng tuyến đường chưa được đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại một số tuyến đường chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, theo kiểm tra năm 2015 và tái kiểm tra 2016 tại các tuyến đường mới mở trên địa bàn 11 quận, huyện, số lượng các trường hợp tồn đọng là 214 trường hợp. Mặc dù đã có phương án xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, tập trung ở 3 quận : Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Cân đối bố trí đủ, kịp tời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

Đồng thời, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Tổ công tác liên ngành TP theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND đã chỉ ra tại Báo cáo số 4391/BC-QHKT-P2+P4 ngày 9/8/2016, để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới.

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp thửa, hợp khối theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành TP để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đặc biệt, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến.

Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2)...

Đối với các dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các chủ đầu tư phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của Dự án để thực hiện thu hồi các thửa đất này theo quy định./.

* Tài liệu đính kèm:

ct-20-2016-01_signed.pdf

Từ khóa: quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, Hà Nội

Hà Nội: Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng

Ngày 11/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, bất cập như công tác phối hợp giữa UBND các quận,huyện, thị xã và các chủ đầu tư xây dựng tuyến đường chưa được đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại một số tuyến đường chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, theo kiểm tra năm 2015 và tái kiểm tra 2016 tại các tuyến đường mới mở trên địa bàn 11 quận, huyện, số lượng các trường hợp tồn đọng là 214 trường hợp. Mặc dù đã có phương án xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, tập trung ở 3 quận : Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Cân đối bố trí đủ, kịp tời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

Đồng thời, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Tổ công tác liên ngành TP theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND đã chỉ ra tại Báo cáo số 4391/BC-QHKT-P2+P4 ngày 9/8/2016, để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới.

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp thửa, hợp khối theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành TP để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đặc biệt, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến.

Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2)...

Đối với các dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các chủ đầu tư phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của Dự án để thực hiện thu hồi các thửa đất này theo quy định./.

* Tài liệu đính kèm:

ct-20-2016-01_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán