Hoài Xuân

lời nói đi đôi với hành động

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán 4 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Tổ chức khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kế toán; cá nhân khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau: Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán cấp lần đầu, mức thu 4,000,000 đồng/lần thẩm định; cấp lại, mức thu là 2,000,000 đồng/lần thẩm định.

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 1,200,000 đồng/lần thẩm định; cấp lại 800,000 đồng/lần thẩm định.

Không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do rách, hỏng, mất.

Bộ Tài chính thực hiện thu, nộp và quản lý phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Tiền phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-4-trieu-dong/291576.vgp

Từ khóa: dịch vụ kiểm toán, Phí thẩm định, dự thảo Thông tư

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán 4 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Tổ chức khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kế toán; cá nhân khi đề nghị thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau: Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán cấp lần đầu, mức thu 4,000,000 đồng/lần thẩm định; cấp lại, mức thu là 2,000,000 đồng/lần thẩm định.

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 1,200,000 đồng/lần thẩm định; cấp lại 800,000 đồng/lần thẩm định.

Không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do rách, hỏng, mất.

Bộ Tài chính thực hiện thu, nộp và quản lý phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Tiền phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-4-trieu-dong/291576.vgp

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán