Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Sẽ thu lệ phí cao nhất 500 ngàn đồng cho mỗi hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Theo đó, các trường hợp được miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh đối với Tờ khai hải quan bao gồm:

1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có có trị giá từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100,000 đồng Việt Nam gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

3. Hàng hóa có trị giá hải quan dưới 500,000 đồng hoặc có trị giá số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 50,000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Hàng hóa, phương tiện quá cảnh thực hiện theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Mức thu phí, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Đối với phương tiện cơ giới đường thủy quá cảnh (gồm: tàu thủy, ca nô, đầu kéo, xà lan), mức thu sẽ là 500,000 đồng/phương tiện. Lệ phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ quá cảnh (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) là 200,000 đồng/phương tiện; Lệ phí quá cảnh đối với hàng hoá 200,000 đồng/tờ khai.

Ngoài ra, phí hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200,000 đồng/1 tờ và phí hải quan đăng ký tờ khai 20,000 đồng/tờ khai.

Dự thảo nêu rõ, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh khi đăng ký thủ tục hải quan hoặc đề nghị cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí thực hiện nộp phí theo tháng.

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu mở tại Kho bạc Nhà nước (cơ quan hải quan) hoặc ngân hàng thương mại (tổ chức được ủy nhiệm thu).

Kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu

Đối với tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí, định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, cơ quan hải quan cung cấp toàn bộ danh sách các tờ khai hải quan phải nộp phí, lệ phí của người nộp phí, lệ phí cho các tổ chức được ủy nhiệm thu qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; Chậm nhất ngày 10 của tháng sau, tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp đủ tiền phí, lệ phí số đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước; báo cáo số thu phí, lệ phí cho cơ quan hải quan và không phải thực hiện kê khai phí, lệ phí với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Cơ quan hải quan sẽ thực hiện thu phí, lệ phí trực tiếp của người nộp và tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí. Hàng năm, cơ quan hải quan địa phương tổng hợp từ các đơn vị trực tiếp thu phí và thực hiện lập dự toán số thu từ phí hải quan và nhu cầu chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị và gửi lên Tổng cục Hải quan để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính./.

Từ khóa: phương tiện quá cảnh, miễn thu phí hải quan, dự thảo

Sẽ thu lệ phí cao nhất 500 ngàn đồng cho mỗi hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Theo đó, các trường hợp được miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh đối với Tờ khai hải quan bao gồm:

1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có có trị giá từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100,000 đồng Việt Nam gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

3. Hàng hóa có trị giá hải quan dưới 500,000 đồng hoặc có trị giá số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 50,000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Hàng hóa, phương tiện quá cảnh thực hiện theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Mức thu phí, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Đối với phương tiện cơ giới đường thủy quá cảnh (gồm: tàu thủy, ca nô, đầu kéo, xà lan), mức thu sẽ là 500,000 đồng/phương tiện. Lệ phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ quá cảnh (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) là 200,000 đồng/phương tiện; Lệ phí quá cảnh đối với hàng hoá 200,000 đồng/tờ khai.

Ngoài ra, phí hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200,000 đồng/1 tờ và phí hải quan đăng ký tờ khai 20,000 đồng/tờ khai.

Dự thảo nêu rõ, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh khi đăng ký thủ tục hải quan hoặc đề nghị cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí thực hiện nộp phí theo tháng.

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu mở tại Kho bạc Nhà nước (cơ quan hải quan) hoặc ngân hàng thương mại (tổ chức được ủy nhiệm thu).

Kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu

Đối với tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí, định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, cơ quan hải quan cung cấp toàn bộ danh sách các tờ khai hải quan phải nộp phí, lệ phí của người nộp phí, lệ phí cho các tổ chức được ủy nhiệm thu qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; Chậm nhất ngày 10 của tháng sau, tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp đủ tiền phí, lệ phí số đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước; báo cáo số thu phí, lệ phí cho cơ quan hải quan và không phải thực hiện kê khai phí, lệ phí với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Cơ quan hải quan sẽ thực hiện thu phí, lệ phí trực tiếp của người nộp và tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí. Hàng năm, cơ quan hải quan địa phương tổng hợp từ các đơn vị trực tiếp thu phí và thực hiện lập dự toán số thu từ phí hải quan và nhu cầu chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị và gửi lên Tổng cục Hải quan để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán