Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Cha con ông Võ Trường Thành xin dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả tại TTF

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố tờ trình về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm phê duyệt phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch TTF) và ông Võ Văn Diệp Tuấn (nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TTF).

Cụ thể, sau một thời gian làm việc với ông Võ Trường Thành, HĐQT TTF đã nhận được đơn xin đề xuất phương án khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý được ký bởi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn.

Theo nội dung đơn đề xuất, ông Thành và ông Tuấn cam kết tự nguyện sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại TTF và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo BCTC hợp nhất bán niên và quý 3/2016 của TTF được lập bởi Công ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ông Thành và ông Tuấn sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản của bản thân và người liên quan cho TTF theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật (bằng tiền mặt hoặc/và tài sản, phần vốn góp, cổ phần) để đảm bảo TTF nhận được các tài sản khắc phục hậu quả một cách hợp pháp.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các sự kiện dưới đây được hoàn tất (trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng thực hiện thì thời hạn này sẽ được gia hạn tương ứng):

 • ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn
 • Chủ tịch/Giám đốc các công ty con, công ty liên kết mà ông Thành và ông Tuấn cũng như người liên quan nắm giữ cổ phần nhận được thông báo chính thức từ TTF là họ có nghĩa vụ thực hiện/xác nhận các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ ông Thành và ông Tuấn cho bên nhận chuyển nhượng do TTF chỉ định khi 2 bên làm thủ tục chuyển nhượng theo Luật doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản, TTF có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời HĐQT TTF làm việc với Công ty Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

 

Sau khi nhận được đơn đề xuất, các thành viên HĐQT còn lại TTF đã tiến hành họp để xem xét và 100% các thành viên HĐQT nhận thấy đây là một giải pháp về mặt dân sự để Công ty có thể nhận được các tài sản từ người quản lý cũ, giảm thiểu được các thiệt hại đã xảy ra cho Công ty và các cổ đông.

Do đó, HĐQT TTF đã nhất trí với đơn đề xuất và trình cổ đông TTF chấp thuận cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn được khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại TTF và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh. Với tư cách là bên nhận tài sản khắc phục hậu quả do trách nhiệm của người quản lý, Công ty không phải thanh toán cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn bất kỳ khoản tiền nào.

Sau khi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn hoàn thành thủ tục chuyển giao/chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty, ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn miễn toàn bộ trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn. Giao Chủ tịch HĐQT TTF làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trên cơ sở HĐQT đã nhận đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT của ông Võ Trường Thành, Võ Diệp Văn Tuấn, bà Nguyễn Mai Hoa và bà Nguyễn Thục Hiền, HĐQT đã bổ nhiệm bà Dương Trịnh Thụy Như, Phùng Thị Mỹ Lê và bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT thay thế và trình ĐHĐCĐ phê duyệt./.

Xem thêm:

* ĐHĐCĐ bất thường: Chủ tịch Gỗ Trường Thành nói gì về việc Vingroup hoãn chuyển đổi nợ thành cp?

* TTF lên tiếng về ý kiến kiểm toán viên tại BCTC soát xét bán niên 2016

* TTF: Gia hạn và sửa đổi khoản vay của Tân Liên Phát

 

Từ khóa: Võ Trường Thành , TTF, Tân Liên Phát

Cha con ông Võ Trường Thành xin dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả tại TTF

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố tờ trình về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm phê duyệt phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch TTF) và ông Võ Văn Diệp Tuấn (nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TTF).

Cụ thể, sau một thời gian làm việc với ông Võ Trường Thành, HĐQT TTF đã nhận được đơn xin đề xuất phương án khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý được ký bởi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn.

Theo nội dung đơn đề xuất, ông Thành và ông Tuấn cam kết tự nguyện sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại TTF và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo BCTC hợp nhất bán niên và quý 3/2016 của TTF được lập bởi Công ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ông Thành và ông Tuấn sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản của bản thân và người liên quan cho TTF theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật (bằng tiền mặt hoặc/và tài sản, phần vốn góp, cổ phần) để đảm bảo TTF nhận được các tài sản khắc phục hậu quả một cách hợp pháp.

Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các sự kiện dưới đây được hoàn tất (trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng thực hiện thì thời hạn này sẽ được gia hạn tương ứng):

 • ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn
 • Chủ tịch/Giám đốc các công ty con, công ty liên kết mà ông Thành và ông Tuấn cũng như người liên quan nắm giữ cổ phần nhận được thông báo chính thức từ TTF là họ có nghĩa vụ thực hiện/xác nhận các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ ông Thành và ông Tuấn cho bên nhận chuyển nhượng do TTF chỉ định khi 2 bên làm thủ tục chuyển nhượng theo Luật doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản, TTF có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời HĐQT TTF làm việc với Công ty Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

 

Sau khi nhận được đơn đề xuất, các thành viên HĐQT còn lại TTF đã tiến hành họp để xem xét và 100% các thành viên HĐQT nhận thấy đây là một giải pháp về mặt dân sự để Công ty có thể nhận được các tài sản từ người quản lý cũ, giảm thiểu được các thiệt hại đã xảy ra cho Công ty và các cổ đông.

Do đó, HĐQT TTF đã nhất trí với đơn đề xuất và trình cổ đông TTF chấp thuận cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn được khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại TTF và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh. Với tư cách là bên nhận tài sản khắc phục hậu quả do trách nhiệm của người quản lý, Công ty không phải thanh toán cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn bất kỳ khoản tiền nào.

Sau khi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn hoàn thành thủ tục chuyển giao/chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty, ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn miễn toàn bộ trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn. Giao Chủ tịch HĐQT TTF làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trên cơ sở HĐQT đã nhận đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT của ông Võ Trường Thành, Võ Diệp Văn Tuấn, bà Nguyễn Mai Hoa và bà Nguyễn Thục Hiền, HĐQT đã bổ nhiệm bà Dương Trịnh Thụy Như, Phùng Thị Mỹ Lê và bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT thay thế và trình ĐHĐCĐ phê duyệt./.

Xem thêm:

* ĐHĐCĐ bất thường: Chủ tịch Gỗ Trường Thành nói gì về việc Vingroup hoãn chuyển đổi nợ thành cp?

* TTF lên tiếng về ý kiến kiểm toán viên tại BCTC soát xét bán niên 2016

* TTF: Gia hạn và sửa đổi khoản vay của Tân Liên Phát

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TTF 8.6 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán