Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Giảm 50% tiền thuê đất cho nhiều đối tượng giai đoạn 2011-2014

Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các trường hợp được giảm 50% tiền thuê đất trong giai đoạn từ 2011- 2014, nhưng phải có hồ sơ nộp đúng quy định sau ngày 31/12/2014- 23/1/2017.

Việc giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các trường hợp đã tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật để giảm tiền thuê đất tính trên số tiền thuê đất phải nộp. Nếu số tiền đã tạm nộp cao hơn số tiền phải nộp (sau khi trừ số tiền được giảm theo quy định) thì số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Những trường hợp đã nộp tiền thuê đất hàng năm (chưa được giảm) theo thông báo của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ứng với thời gian được giảm. Nếu sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010. Số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Với các trường hợp chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, khi được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn này, thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế cùng với số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi được giảm.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất và số tiền được giảm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 và Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính./.

Từ khóa: thu tiền thuê đất, Bộ Tài chính

Giảm 50% tiền thuê đất cho nhiều đối tượng giai đoạn 2011-2014

Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các trường hợp được giảm 50% tiền thuê đất trong giai đoạn từ 2011- 2014, nhưng phải có hồ sơ nộp đúng quy định sau ngày 31/12/2014- 23/1/2017.

Việc giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các trường hợp đã tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật để giảm tiền thuê đất tính trên số tiền thuê đất phải nộp. Nếu số tiền đã tạm nộp cao hơn số tiền phải nộp (sau khi trừ số tiền được giảm theo quy định) thì số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Những trường hợp đã nộp tiền thuê đất hàng năm (chưa được giảm) theo thông báo của cơ quan thuế khi chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ứng với thời gian được giảm. Nếu sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010. Số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Với các trường hợp chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và chưa được giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, khi được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn này, thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế cùng với số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi được giảm.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất và số tiền được giảm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 và Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán