Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

NCS: Trình phương án phát hành 6 triệu cp, giá bằng 1/5 thị giá

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài(UPCoM: NCS), HĐQT sẽ trình phương án phát hành gần 6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2017.

Được biết, đợt phát hành cổ phiếu nằm trong kế hoạch huy động vốn đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài của NCS. Theo đó, với số tiền gần 60 tỷ đồng dự kiến thu về, NCS sẽ đầu tư các thiết bị thuộc gói thầu giai đoạn 1 của dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu NCS đang giao dịch quanh mức 57,900 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu NCS từ đầu năm 2016 đến nay

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình lên kế hoạch kinh doanh năm 2017, với doanh thu 569.7 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận dự kiến đạt 85 tỷ đồng và chi cổ tức 50%. Bên cạnh đó, dự tính năm 2017, NCS sẽ chi 402.8 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư.

Điểm lại kết quả năm 2016, NCS đạt doanh thu 536 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch năm và tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuấn trước thuế đạt 84.7 tỷ đồng, cán mốc chỉ tiêu và tăng trưởng 15%./.

Tài liệu đính kèm:

NCS_2017.4.14_a75c4e3_01BC_Bao_cao_ve_hoat_dong_va_cong_tac_giam_sat_cua_Hoi_dong

_quan_tri_signed.pdf

NCS_2017.4.14_3f6cf03_01TT_To_trinh_chi_tra_thu_lao_HDQT_va_BKS_signed.pdf
NCS_2017.4.14_e480023_02BC_Bao_cao_ket_qua_HDSXKD_2016_va_ke_hoach_2017_signed.pdf
NCS_2017.4.14_5b49f84_02TT_To_trinh_thong_qua_Bao_cao_tai_chinh_2016_signed.pdf
NCS_2017.4.14_15dc096_03TT_To_trinh_phan_phoi_loi_nhuan_sau_thue_2016_signed.pdf
NCS_2017.4.14_ae3c064_04TT_To_trinh_lua_chon_doi_tac_kiem_toan_BCTC_2017_signed.pdf
NCS_2017.4.14_efef832_05TT_To_trinh_thay_doi_thanh_vien_BKS__HDQT_signed.pdf
NCS_2017.4.14_b6e95b8_06TT_Phuong_an_tang_von_dieu_le_signed.pdf
NCS_2017.4.14_afab9ac_Bao_cao_cua_Ban_Kiem_soat_signed.pdf
NCS_2017.4.14_39785f6_Du_thao_quy_che_bau_cu_thanh_vien_BKS_signed.pdf
NCS_2017.4.14_ac479be_Du_thao_quy_che_to_chuc_dai_hoi_signed.pdf
NCS_2017.4.14_d4cf60a_Thong_bao_moi_hop_signed.pdf

Từ khóa: NCS, tăng vốn, lãi ròng, ĐHĐCĐ, phát hành

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

NCS: Trình phương án phát hành 6 triệu cp, giá bằng 1/5 thị giá

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài(UPCoM: NCS), HĐQT sẽ trình phương án phát hành gần 6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2017.

Được biết, đợt phát hành cổ phiếu nằm trong kế hoạch huy động vốn đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài của NCS. Theo đó, với số tiền gần 60 tỷ đồng dự kiến thu về, NCS sẽ đầu tư các thiết bị thuộc gói thầu giai đoạn 1 của dự án.

Trên thị trường, cổ phiếu NCS đang giao dịch quanh mức 57,900 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu NCS từ đầu năm 2016 đến nay

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình lên kế hoạch kinh doanh năm 2017, với doanh thu 569.7 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận dự kiến đạt 85 tỷ đồng và chi cổ tức 50%. Bên cạnh đó, dự tính năm 2017, NCS sẽ chi 402.8 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư.

Điểm lại kết quả năm 2016, NCS đạt doanh thu 536 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch năm và tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuấn trước thuế đạt 84.7 tỷ đồng, cán mốc chỉ tiêu và tăng trưởng 15%./.

Tài liệu đính kèm:

NCS_2017.4.14_a75c4e3_01BC_Bao_cao_ve_hoat_dong_va_cong_tac_giam_sat_cua_Hoi_dong

_quan_tri_signed.pdf

NCS_2017.4.14_3f6cf03_01TT_To_trinh_chi_tra_thu_lao_HDQT_va_BKS_signed.pdf
NCS_2017.4.14_e480023_02BC_Bao_cao_ket_qua_HDSXKD_2016_va_ke_hoach_2017_signed.pdf
NCS_2017.4.14_5b49f84_02TT_To_trinh_thong_qua_Bao_cao_tai_chinh_2016_signed.pdf
NCS_2017.4.14_15dc096_03TT_To_trinh_phan_phoi_loi_nhuan_sau_thue_2016_signed.pdf
NCS_2017.4.14_ae3c064_04TT_To_trinh_lua_chon_doi_tac_kiem_toan_BCTC_2017_signed.pdf
NCS_2017.4.14_efef832_05TT_To_trinh_thay_doi_thanh_vien_BKS__HDQT_signed.pdf
NCS_2017.4.14_b6e95b8_06TT_Phuong_an_tang_von_dieu_le_signed.pdf
NCS_2017.4.14_afab9ac_Bao_cao_cua_Ban_Kiem_soat_signed.pdf
NCS_2017.4.14_39785f6_Du_thao_quy_che_bau_cu_thanh_vien_BKS_signed.pdf
NCS_2017.4.14_ac479be_Du_thao_quy_che_to_chuc_dai_hoi_signed.pdf
NCS_2017.4.14_d4cf60a_Thong_bao_moi_hop_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán