Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 780 tỷ đồng, tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2016, ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có thông qua nghị quyết tăng vốn từ 4,000 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng. HĐQT cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhưng do điều kiện thị trường khó khăn, ngành ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiệu quả thấp rất khó kêu gọi vốn, nên OCB chưa thực hiện được nghị quyết này.

Năm 2017, tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng thông qua phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) từ lợi nhuận chưa phân phối gần 195 tỷ đồng, còn lại 805 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc.

Thời điểm phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Mức vốn tăng thêm 1,000 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất (181 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư, cho vay (819 tỷ đồng).

Kế hoạch lãi trước thuế 780 tỷ đồng, tăng 61%

Năm 2017, OCB đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên 85,100 tỷ đồng. Tổng dư nợ TT1 tăng 14% lên 44.274 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77,542 tỷ đồng, trong đó huy động TT1 66,552 tỷ đồng (tăng 44%).

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm, số lượng khách hàng tăng 40%/năm, ROE đạt trên 14%/năm, tỷ lệ thu phí dịch vụ trên tổng doanh thu thuần trên 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Để thực hiện được các mục tiêu này, một trong các định hướng của lãnh đạo Ngân hàng là chuyển dịch cơ cấu tài sản theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn về mức 64%, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tăng tỷ lệ thu phí lên trên 12% tổng thu thuần, triển khai base II vào tháng 9/2017.

Năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng gần 30% lên 63,834 tỷ đồng. Huy động vốn đạt hơn 46,192 tỷ đồng, tăng 57%; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt 39,607 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.32% thời điểm đầu năm xuống 1.51%.

Thành lập công ty tài chính và công ty quản lý nợ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới, HĐQT OCB sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thành lập mới Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng Phương Đông hoặc mua lại công ty tài chính thực hiện các hoạt động tín dụng tiêu dùng, bao thanh toán và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty con do OCB đầu tư 100% vốn với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng hoặc mua lại một công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.

Bên cạnh đó, OCB cũng chủ trương thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH MTV, là công ty con do OCB đầu tư 100% với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, OCB sẽ hoàn tất khai trương và đưa vào hoạt động thêm 9 phòng giao dịch mới được NHNN cấp phép cuối năm 2016, nâng tổng số điểm giao dịch lên 116 điểm. Cũng trong năm 2017, OCB có kế hoạch xin phép mở mới thêm 9 phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch lên 124 điểm.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình các cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2017 của HĐQT và BKS là 11.7 tỷ đồng (tức 1.5% lợi nhuận trước thuế)./.

OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 780 tỷ đồng, tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2016, ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có thông qua nghị quyết tăng vốn từ 4,000 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng. HĐQT cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhưng do điều kiện thị trường khó khăn, ngành ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiệu quả thấp rất khó kêu gọi vốn, nên OCB chưa thực hiện được nghị quyết này.

Năm 2017, tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng thông qua phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) từ lợi nhuận chưa phân phối gần 195 tỷ đồng, còn lại 805 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc.

Thời điểm phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Mức vốn tăng thêm 1,000 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất (181 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư, cho vay (819 tỷ đồng).

Kế hoạch lãi trước thuế 780 tỷ đồng, tăng 61%

Năm 2017, OCB đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên 85,100 tỷ đồng. Tổng dư nợ TT1 tăng 14% lên 44.274 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77,542 tỷ đồng, trong đó huy động TT1 66,552 tỷ đồng (tăng 44%).

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm, số lượng khách hàng tăng 40%/năm, ROE đạt trên 14%/năm, tỷ lệ thu phí dịch vụ trên tổng doanh thu thuần trên 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Để thực hiện được các mục tiêu này, một trong các định hướng của lãnh đạo Ngân hàng là chuyển dịch cơ cấu tài sản theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn về mức 64%, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tăng tỷ lệ thu phí lên trên 12% tổng thu thuần, triển khai base II vào tháng 9/2017.

Năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng gần 30% lên 63,834 tỷ đồng. Huy động vốn đạt hơn 46,192 tỷ đồng, tăng 57%; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt 39,607 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.32% thời điểm đầu năm xuống 1.51%.

Thành lập công ty tài chính và công ty quản lý nợ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới, HĐQT OCB sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thành lập mới Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng Phương Đông hoặc mua lại công ty tài chính thực hiện các hoạt động tín dụng tiêu dùng, bao thanh toán và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty con do OCB đầu tư 100% vốn với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng hoặc mua lại một công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.

Bên cạnh đó, OCB cũng chủ trương thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH MTV, là công ty con do OCB đầu tư 100% với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, OCB sẽ hoàn tất khai trương và đưa vào hoạt động thêm 9 phòng giao dịch mới được NHNN cấp phép cuối năm 2016, nâng tổng số điểm giao dịch lên 116 điểm. Cũng trong năm 2017, OCB có kế hoạch xin phép mở mới thêm 9 phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch lên 124 điểm.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình các cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2017 của HĐQT và BKS là 11.7 tỷ đồng (tức 1.5% lợi nhuận trước thuế)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán