PTI: Đặt kế hoạch 2017 lãi 117 tỷ đồng, cổ tức 12%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trình kế hoạch 2017 với việc tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 7% đạt gần 3,500 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến 117 tỷ, tăng 11.8% so với 2016. Cổ tức 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu thuần hơn 2,500 tỷ, tăng đến 34% so với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 32%, đạt hơn 108 tỷ. Cổ tức 2016 là 12%./.

Tài liệu đính kèm:

PTI_2017.4.11_540aeb6_1._Du_thao_Chuong_trinh_lam_viec_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_af786b0_2._Quy_che_to_chuc_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_57371cb_3._The_le_bieu_quyet_tai_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_836b01f_3.1._Mau_phieu_bieu_quyet_tu_xa___DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_3935ae6_4._BAO_CAO_DHDCD_THUONG_NIEN_2017.pdf
PTI_2017.4.11_40535c6_4.1._To_trinh_Phan_phoi_loi_nhuan_2016___Trinh_DHDCD.pdf
PTI_2017.4.11_f458407_4.2._Bao_cao_thu_lao_thuong_HDQT_BKS_2016___Ke_hoach_2017.pdf
PTI_2017.4.11_38d9a67_5._Bao_cao_cua_HDQT_2016___Trinh_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_114b618_6._Bao_cao_cua_BKS_2016___Trinh_DHDCD2017.pdf

 

Từ khóa: PTI, Bảo hiểm Bưu điện

 Bài viết cùng chủ đề (187) : Kế hoạch 2017 

PTI: Đặt kế hoạch 2017 lãi 117 tỷ đồng, cổ tức 12%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trình kế hoạch 2017 với việc tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 7% đạt gần 3,500 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến 117 tỷ, tăng 11.8% so với 2016. Cổ tức 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu thuần hơn 2,500 tỷ, tăng đến 34% so với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 32%, đạt hơn 108 tỷ. Cổ tức 2016 là 12%./.

Tài liệu đính kèm:

PTI_2017.4.11_540aeb6_1._Du_thao_Chuong_trinh_lam_viec_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_af786b0_2._Quy_che_to_chuc_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_57371cb_3._The_le_bieu_quyet_tai_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_836b01f_3.1._Mau_phieu_bieu_quyet_tu_xa___DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_3935ae6_4._BAO_CAO_DHDCD_THUONG_NIEN_2017.pdf
PTI_2017.4.11_40535c6_4.1._To_trinh_Phan_phoi_loi_nhuan_2016___Trinh_DHDCD.pdf
PTI_2017.4.11_f458407_4.2._Bao_cao_thu_lao_thuong_HDQT_BKS_2016___Ke_hoach_2017.pdf
PTI_2017.4.11_38d9a67_5._Bao_cao_cua_HDQT_2016___Trinh_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_114b618_6._Bao_cao_cua_BKS_2016___Trinh_DHDCD2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • POM 204.3 204.3 - 6.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán