Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

VCG: Kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 443 tỷ đồng tăng trưởng 21%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới của Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) dự trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với 4,116 tỷ đồng tổng doanh thu và 443 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng lần lượt so với thực hiện năm trước là 20% và 21%, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 là 10%.

Cụ thể với hoạt động đầu tư, trong năm 2017, VCG sẽ đẩy mạnh đưa các sản phẩm ra thị trường như: dự án 97 Láng Hạ, dự án 2B Vinata, dự án 93 Láng Hạ và dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng. Bên cạnh đó, các dự án đang trong thời gian dự án Bắc An Khánh giai đoạn 2 và dự án CNC Hòa Lạc cũng sẽ được Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư và giải pháp để triển khai trong năm 2017 và những năm sắp tới.

Tiếp đó, Tổng công ty sẽ hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư do VCG chiếm cổ phần chi phối như: dự án Nước Sông đà giai đoạn 2, dự án mở rộng thuỷ điện Ngòi Phát…

Về việc đầu tư vốn, Công ty cho biết sẽ thực hiện thoái vốn tại các đơn vị được HĐQT phê duyệt nhằm có vốn đầu tư xây dựng 2 công ty với lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản

Công ty cũng có dự định chuyển toàn bộ các công ty có vốn góp của Vinaconex thành công ty đầu tư linh hoạt, trừ Công ty cổ phần bất động sản Vinaconex và Công ty TNHH Bohemia được giữ lại để xây dựng thành Công ty Đầu tư Vinaconex.

Tổng công ty dự kiến thành lập Công ty xây dựng do VINACONEX sở hữu 100% vốn hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng với quy mô vốn điều lệ dự kiến từ 300 tỷ đồng trong năm 2017 và tăng dần lên đến 1,000 tỷ đồng theo lộ trình. Được biết, doanh thu đến năm 2021 dự kiến đạt 8,000 tỷ đồng và tỷ lệ lợi nhuận/vốn trên 21%.

Tiếp tục thành lập Công ty đầu tư do Tổng Công ty sở hữu 100% vốn, tập trung chính vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực mà hiện VINACONEX có hiệu quả cao như năng lượng (thủy điện), đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục... Quy mô vốn điều lệ của công ty dự kiến từ 300 tỷ đồng năm 2017 và tăng dần lên 2,000 tỷ đồng theo lộ trình. Được biết, đây là hai công ty nồng cốt trong định hướng cho giai đoạn 2017 – 2022 của Tổng Công ty.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu đạt 8,533 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với thực hiện. Theo đó, lãi sau thuế hơn 687 tỷ đồng, tăng 31%. Chủ yếu do lợi nhuận của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đạt kết quả cao hơn năm trước, riêng Công ty mẹ đạt 3,435 tỷ đồng doanh thu và 366 tỷ đồng lãi ròng, đều tăng trưởng 21% so với thực hiện năm trước và lần lượt vượt kế hoạch 14% và 7%.

Các đơn vị khó khăn về tài chính đã thu hẹp quy mô hoạt động và chờ hoàn thiện thủ tục phá sản, giải thể nên không còn ảnh hưởng nhiều tới kết quả hợp nhất của Tổng Công ty. Cổ tức thực hiện cho năm 2016 sẽ đạt mức tỷ lệ theo kế hoạch trước đó là 8%./.

Tài liệu đính kèm:
VCG_2017.4.12_52cf856_0._170404_Chuong_trinh_Dai_hoi_(gui_co_dong)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_317cde9_1._170405_Quy_che_lam_viec_Vinaconex_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_5dddc95_2._170405_Quy_che_bau_cu_TCT_2017_final_signed.pdf
VCG_2017.4.12_5594f49_3._BC_SXKD_2016___Tai_lieu_hop_DHCD_2017(7.4.2017)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_856c984_4._VCG___Tom_tat_bao_cao_tai_chinh_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_104d3da_5._Tong_ket_2012_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_e9f638b_7._Bao_cao_H_QT_n_m_2016__k__ho_ch_2017_(b_n_10_4)_(1)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_54214ab_6._TTr_ÐHCÐ_phe_duyet_ÐHCL_2017_2022_signed.pdf
VCG_2017.4.12_6033ff7_8._Bao_cao_HDQT_nhiem_ky_2012___2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_757f41a_9.Bao_cao_c_a_Ban_Ki_m_soat_VINACONEX__N_m_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_d1ccf24_10._BC_c_a_Ban_Ki_m_soat_VINACONEX_nhi_m_k__2017_2022_(1)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_516ed0c_11._Trinh__HC__PPLN_nam_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_09eea2c_12.T__trinh_thu_lao_H_QT__BKS_n_m_2017_(b_n_ngay_10_4)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_cd0bbc4_14._Du_thao_NQ_DHDCD_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_6c73a67_13._To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_VINACONEX_nam_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_79b5c57_15._Bien_ban_DHDCD_2017_(DH)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_dbbd766_170410_CBTT_Tai_lieu_hop_DHDCD___CV678_signed.pdf

Từ khóa: VCG, kế hoạch, lãi ròng, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VCG: Kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 443 tỷ đồng tăng trưởng 21%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới của Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) dự trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với 4,116 tỷ đồng tổng doanh thu và 443 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng lần lượt so với thực hiện năm trước là 20% và 21%, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 là 10%.

Cụ thể với hoạt động đầu tư, trong năm 2017, VCG sẽ đẩy mạnh đưa các sản phẩm ra thị trường như: dự án 97 Láng Hạ, dự án 2B Vinata, dự án 93 Láng Hạ và dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng. Bên cạnh đó, các dự án đang trong thời gian dự án Bắc An Khánh giai đoạn 2 và dự án CNC Hòa Lạc cũng sẽ được Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư và giải pháp để triển khai trong năm 2017 và những năm sắp tới.

Tiếp đó, Tổng công ty sẽ hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư do VCG chiếm cổ phần chi phối như: dự án Nước Sông đà giai đoạn 2, dự án mở rộng thuỷ điện Ngòi Phát…

Về việc đầu tư vốn, Công ty cho biết sẽ thực hiện thoái vốn tại các đơn vị được HĐQT phê duyệt nhằm có vốn đầu tư xây dựng 2 công ty với lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản

Công ty cũng có dự định chuyển toàn bộ các công ty có vốn góp của Vinaconex thành công ty đầu tư linh hoạt, trừ Công ty cổ phần bất động sản Vinaconex và Công ty TNHH Bohemia được giữ lại để xây dựng thành Công ty Đầu tư Vinaconex.

Tổng công ty dự kiến thành lập Công ty xây dựng do VINACONEX sở hữu 100% vốn hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng với quy mô vốn điều lệ dự kiến từ 300 tỷ đồng trong năm 2017 và tăng dần lên đến 1,000 tỷ đồng theo lộ trình. Được biết, doanh thu đến năm 2021 dự kiến đạt 8,000 tỷ đồng và tỷ lệ lợi nhuận/vốn trên 21%.

Tiếp tục thành lập Công ty đầu tư do Tổng Công ty sở hữu 100% vốn, tập trung chính vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực mà hiện VINACONEX có hiệu quả cao như năng lượng (thủy điện), đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục... Quy mô vốn điều lệ của công ty dự kiến từ 300 tỷ đồng năm 2017 và tăng dần lên 2,000 tỷ đồng theo lộ trình. Được biết, đây là hai công ty nồng cốt trong định hướng cho giai đoạn 2017 – 2022 của Tổng Công ty.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu đạt 8,533 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với thực hiện. Theo đó, lãi sau thuế hơn 687 tỷ đồng, tăng 31%. Chủ yếu do lợi nhuận của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đạt kết quả cao hơn năm trước, riêng Công ty mẹ đạt 3,435 tỷ đồng doanh thu và 366 tỷ đồng lãi ròng, đều tăng trưởng 21% so với thực hiện năm trước và lần lượt vượt kế hoạch 14% và 7%.

Các đơn vị khó khăn về tài chính đã thu hẹp quy mô hoạt động và chờ hoàn thiện thủ tục phá sản, giải thể nên không còn ảnh hưởng nhiều tới kết quả hợp nhất của Tổng Công ty. Cổ tức thực hiện cho năm 2016 sẽ đạt mức tỷ lệ theo kế hoạch trước đó là 8%./.

Tài liệu đính kèm:
VCG_2017.4.12_52cf856_0._170404_Chuong_trinh_Dai_hoi_(gui_co_dong)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_317cde9_1._170405_Quy_che_lam_viec_Vinaconex_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_5dddc95_2._170405_Quy_che_bau_cu_TCT_2017_final_signed.pdf
VCG_2017.4.12_5594f49_3._BC_SXKD_2016___Tai_lieu_hop_DHCD_2017(7.4.2017)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_856c984_4._VCG___Tom_tat_bao_cao_tai_chinh_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_104d3da_5._Tong_ket_2012_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_e9f638b_7._Bao_cao_H_QT_n_m_2016__k__ho_ch_2017_(b_n_10_4)_(1)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_54214ab_6._TTr_ÐHCÐ_phe_duyet_ÐHCL_2017_2022_signed.pdf
VCG_2017.4.12_6033ff7_8._Bao_cao_HDQT_nhiem_ky_2012___2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_757f41a_9.Bao_cao_c_a_Ban_Ki_m_soat_VINACONEX__N_m_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_d1ccf24_10._BC_c_a_Ban_Ki_m_soat_VINACONEX_nhi_m_k__2017_2022_(1)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_516ed0c_11._Trinh__HC__PPLN_nam_2016_signed.pdf
VCG_2017.4.12_09eea2c_12.T__trinh_thu_lao_H_QT__BKS_n_m_2017_(b_n_ngay_10_4)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_cd0bbc4_14._Du_thao_NQ_DHDCD_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_6c73a67_13._To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_VINACONEX_nam_2017_signed.pdf
VCG_2017.4.12_79b5c57_15._Bien_ban_DHDCD_2017_(DH)_signed.pdf
VCG_2017.4.12_dbbd766_170410_CBTT_Tai_lieu_hop_DHDCD___CV678_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VCG 18.9 -0.6 -3.08% 1,138,841

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán