Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Dự thảo Thông tư về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng và điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chấp thuận hoặc không chấp thuận: Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch; đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn; chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch.

Số lượng của chi nhánh, phòng giao dịch được quy định dự thảo Thông tư rõ ràng. Cụ thể, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng được phép thành lập không quá 2 chi nhánh. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên được phép thành lập không quá 3 chi nhánh trong 01 năm tài chính. Một chi nhánh không được quản lý quá 3 phòng giao dịch.

Dự thảo còn quy định, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải xây dựng Quy chế về quản lý mạng lưới để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phù hợp với năng lực quản lý của từng loại đơn vị mạng lưới và phù hợp với quy định của pháp luật, với các nội dung tối thiểu như sau: Cơ cấu, tổ chức nhân sự; nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán, kế toán; hạn mức hoạt động cho từng nghiệp vụ đối với một khách hàng, nhóm khách hàng và tất cả khách hàng; các giới hạn cho từng loại rủi ro; cơ chế quản lý, giám sát của trụ sở chính và chi nhánh đối với đối tượng mạng lưới quản lý để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động, an toàn chuyển tiền và kho quỹ; tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện hoặc các chức danh tương đương đảm bảo đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp để điều hành công việc như đối với các chức danh tương đương tại trụ sở chính.

* Tài liệu đính kèm:

Du thao TT.pdf

Từ khóa: tín dụng phi ngân hàng, mạng lưới hoạt động

Dự thảo Thông tư về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng và điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chấp thuận hoặc không chấp thuận: Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch; đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn; chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch.

Số lượng của chi nhánh, phòng giao dịch được quy định dự thảo Thông tư rõ ràng. Cụ thể, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng được phép thành lập không quá 2 chi nhánh. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên được phép thành lập không quá 3 chi nhánh trong 01 năm tài chính. Một chi nhánh không được quản lý quá 3 phòng giao dịch.

Dự thảo còn quy định, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải xây dựng Quy chế về quản lý mạng lưới để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phù hợp với năng lực quản lý của từng loại đơn vị mạng lưới và phù hợp với quy định của pháp luật, với các nội dung tối thiểu như sau: Cơ cấu, tổ chức nhân sự; nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán, kế toán; hạn mức hoạt động cho từng nghiệp vụ đối với một khách hàng, nhóm khách hàng và tất cả khách hàng; các giới hạn cho từng loại rủi ro; cơ chế quản lý, giám sát của trụ sở chính và chi nhánh đối với đối tượng mạng lưới quản lý để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động, an toàn chuyển tiền và kho quỹ; tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện hoặc các chức danh tương đương đảm bảo đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp để điều hành công việc như đối với các chức danh tương đương tại trụ sở chính.

* Tài liệu đính kèm:

Du thao TT.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán