Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội tập trung thực hiện cấp sổ đỏ trên địa bàn TP

Ngày 4/5, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2037/UBND-ĐT về việc tập trung thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1711/UBND-ĐT ngày 12/4/2017 về việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của HĐND Thành phố tại báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 về kết quả giám sát tình hình, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố; đảm bảo hoàn thành việc cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện trong tháng 6/2017, theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa và việc kê khai đăng ký đất đai theo quy định; tổng hợp kết quả chung trên địa bàn Thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố trước ngày 15/5/2017./.

Từ khóa: cấp sổ đỏ, Hà Nội

Hà Nội tập trung thực hiện cấp sổ đỏ trên địa bàn TP

Ngày 4/5, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2037/UBND-ĐT về việc tập trung thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1711/UBND-ĐT ngày 12/4/2017 về việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của HĐND Thành phố tại báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 về kết quả giám sát tình hình, kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố; đảm bảo hoàn thành việc cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện trong tháng 6/2017, theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa và việc kê khai đăng ký đất đai theo quy định; tổng hợp kết quả chung trên địa bàn Thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố trước ngày 15/5/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán