Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SeABank sẽ tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng, lên sàn trong năm 2017-2018

Năm 2017, SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng, đồng thời chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018.

 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức tăng vốn cụ thể, điều chỉnh phương án tăng vốn và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018. Trong thời gian cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết, Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký chứng khoán SeABank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thành lập công ty Quản lý quỹ và công ty tài chính tiêu dùng

Năm 2017, SeABank sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á. Trước đó, ngày 20/02/2017, NHNN đã chấp thuận đề nghị thành lập Công ty Quản lý quỹ Đông Nam Á do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty tài chính tiêu dùng. Việc góp vốn hay mua cổ phần của SeABank được thực hiện dưới hình thức công ty con do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc công ty liên kết do SeABank góp vốn thành lập. Mức vốn góp trong mọi trường hợp tối đa dự kiến là 500 tỷ đồng.

Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Thái Thị Phương Hoà từ ngày 21/04/2017 và bầu bổ sung hai thành viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm bà Trần Thị Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Bình.

Về phân phối lợi nhuận, SeABank sẽ trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối của ngân hàng vào quỹ khen thưởng để thưởng dưới hình thức mua cổ phần cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 và luỹ kế đến ngày 31/12/2016 sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong trường hợp được NHNN chấp thuận hoặc hạch toán vào quỹ dự phòng tài chính và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 dự kiến là 25 tỷ đồng./.

SeABank sẽ tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng, lên sàn trong năm 2017-2018

Năm 2017, SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng, đồng thời chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018.

 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8,999 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức tăng vốn cụ thể, điều chỉnh phương án tăng vốn và thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2017-2018. Trong thời gian cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm yết, Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký chứng khoán SeABank tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thành lập công ty Quản lý quỹ và công ty tài chính tiêu dùng

Năm 2017, SeABank sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đông Nam Á. Trước đó, ngày 20/02/2017, NHNN đã chấp thuận đề nghị thành lập Công ty Quản lý quỹ Đông Nam Á do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập Công ty tài chính tiêu dùng. Việc góp vốn hay mua cổ phần của SeABank được thực hiện dưới hình thức công ty con do SeABank sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc công ty liên kết do SeABank góp vốn thành lập. Mức vốn góp trong mọi trường hợp tối đa dự kiến là 500 tỷ đồng.

Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Thái Thị Phương Hoà từ ngày 21/04/2017 và bầu bổ sung hai thành viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm bà Trần Thị Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Bình.

Về phân phối lợi nhuận, SeABank sẽ trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối của ngân hàng vào quỹ khen thưởng để thưởng dưới hình thức mua cổ phần cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016 và luỹ kế đến ngày 31/12/2016 sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong trường hợp được NHNN chấp thuận hoặc hạch toán vào quỹ dự phòng tài chính và/hoặc quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 dự kiến là 25 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán