Anh Đức

Life is not a bed of roses!

Xe khách Sài Gòn đặt kế hoạch 2017 lãi trước thuế 14 tỷ đồng

CTCP Xe khách Sài Gòn công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 610 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 14 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, BSG dự kiến triển khai các dự án đầu tư bến bãi, trong đó có bãi đậu xe tĩnh tại số 1 Phạm Hồng Thái, Quận Tân Bình và bãi đậu xe kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 592 Cộng Hòa, Quận Tân Bình.

Được biết, trong giai đoạn từ 19/08/2016 đến 31/12/2016, BSG đạt doanh thu 209 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.1 tỷ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần. BSG vừa lên sàn UPCoM vào ngày 21/11/2016 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng.

 

Tài liệu đính kèm:
BSG_2017.5.17_91ec7a8_signed_698_TB_XKSG_09.5.2017_Thong_bao_hop_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf
BSG_2017.5.17_77812d3_signed_697_BTC_XKSG_09.5.17_Noi_quy_to_chuc_va_tham_du_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf
BSG_2017.5.17_3b079d2_signed_700_BC_XKSG_10.5.17_Bao_cao_cua_Tong_Giam_doc.pdf
BSG_2017.5.17_38c7242_signed_710_QC_HDQT_2017_11.5.17_Quy_che_lam_viec_va_bieu_quyet_tai_DHDCD_thuong_nien_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_a32b483_signed_711_BC_BKS_11.5.17_Bao_cao_cua_BKS.pdf
BSG_2017.5.17_a35b408_signed_712_TTr_BKS_11.5.17_Lua_chon_cong_ty_kiem_toan_BCTC_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_c1de72a_signed_713_TTr_HDQT_11.5.17_Chu_truong_dau_tu_xay_dung_bai_dau_xe_tai_592_Cong_Hoa.pdf
BSG_2017.5.17_6192ac1_signed_725_TTr_HDQT_12.5.17_Bao_cao_Quyet_toan_tien_luong__thu_lao_cua_cac_thanh_vien_HDQT__BKS_nam_2016_Phuong_an_tien_luong__thu_lao_cua_cac_thanh_vien_HDQT__BKS.pdf
BSG_2017.5.17_43d6ef0_signed_726_TTr_HDQT_12.5.17_12.5.17_Muc_co_tuc_nam_2016.pdf
BSG_2017.5.17_0c9a580_signed_727_TTr_HDQT_12.5.17_Du_kien_muc_co_tuc_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_fc0bb32_signed_728_BC_HDQT_12.5.17_Bao_cao_cua_Hoi_dong_quan_tri_ve_ket_qua_hoat_dong_nam_2016_va_phuong_huong_hoat_dong_nam_2017.pdf

HNX

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Xe khách Sài Gòn đặt kế hoạch 2017 lãi trước thuế 14 tỷ đồng

CTCP Xe khách Sài Gòn công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 610 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 14 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, BSG dự kiến triển khai các dự án đầu tư bến bãi, trong đó có bãi đậu xe tĩnh tại số 1 Phạm Hồng Thái, Quận Tân Bình và bãi đậu xe kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 592 Cộng Hòa, Quận Tân Bình.

Được biết, trong giai đoạn từ 19/08/2016 đến 31/12/2016, BSG đạt doanh thu 209 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.1 tỷ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần. BSG vừa lên sàn UPCoM vào ngày 21/11/2016 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng.

 

Tài liệu đính kèm:
BSG_2017.5.17_91ec7a8_signed_698_TB_XKSG_09.5.2017_Thong_bao_hop_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf
BSG_2017.5.17_77812d3_signed_697_BTC_XKSG_09.5.17_Noi_quy_to_chuc_va_tham_du_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf
BSG_2017.5.17_3b079d2_signed_700_BC_XKSG_10.5.17_Bao_cao_cua_Tong_Giam_doc.pdf
BSG_2017.5.17_38c7242_signed_710_QC_HDQT_2017_11.5.17_Quy_che_lam_viec_va_bieu_quyet_tai_DHDCD_thuong_nien_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_a32b483_signed_711_BC_BKS_11.5.17_Bao_cao_cua_BKS.pdf
BSG_2017.5.17_a35b408_signed_712_TTr_BKS_11.5.17_Lua_chon_cong_ty_kiem_toan_BCTC_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_c1de72a_signed_713_TTr_HDQT_11.5.17_Chu_truong_dau_tu_xay_dung_bai_dau_xe_tai_592_Cong_Hoa.pdf
BSG_2017.5.17_6192ac1_signed_725_TTr_HDQT_12.5.17_Bao_cao_Quyet_toan_tien_luong__thu_lao_cua_cac_thanh_vien_HDQT__BKS_nam_2016_Phuong_an_tien_luong__thu_lao_cua_cac_thanh_vien_HDQT__BKS.pdf
BSG_2017.5.17_43d6ef0_signed_726_TTr_HDQT_12.5.17_12.5.17_Muc_co_tuc_nam_2016.pdf
BSG_2017.5.17_0c9a580_signed_727_TTr_HDQT_12.5.17_Du_kien_muc_co_tuc_nam_2017.pdf
BSG_2017.5.17_fc0bb32_signed_728_BC_HDQT_12.5.17_Bao_cao_cua_Hoi_dong_quan_tri_ve_ket_qua_hoat_dong_nam_2016_va_phuong_huong_hoat_dong_nam_2017.pdf

HNX

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán