Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi

UBCKNN đăng tải Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế, tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Bộ Tài chính lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày 11/01/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 460/BTC-UBCK về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) gửi các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời phối hợp đăng tải dự thảo các tài liệu thuộc hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

* Tài liệu đính kèm: Ban thop, tiep thu, giai trinh y kien dong gop cua Bo, nganh (17.4.2017).doc

Ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi

UBCKNN đăng tải Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế, tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Bộ Tài chính lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ngày 11/01/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 460/BTC-UBCK về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) gửi các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời phối hợp đăng tải dự thảo các tài liệu thuộc hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

* Tài liệu đính kèm: Ban thop, tiep thu, giai trinh y kien dong gop cua Bo, nganh (17.4.2017).doc

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán