Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020

Ngày 12/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2846/UBND-KT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài chính - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố căn cứ doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020, chủ trì, phối hợp các sở, ngành là Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc người đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán và giao dịch trên sàn UPCoM khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017; định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND Thành phố về thực hiện chính sách, chế độ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện cố phần hóa, thoái vốn nhà nước. Xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả; trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, đối mới công ty nông, lâm nghiệp của Thành phố đối với 03 xí nghiệp: Nông lâm nghiệp Sông Đà, Dứa Suối Hai, Chè Lương Mỹ, báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các Sở, ngành, doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các công văn số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017; số 1555/UBND-KT ngày 04/4/2017; đồng thời, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ; hoàn thành nhưng không đảm bảo hiệu quả, tiến độ được giao hoặc đế xảy ra thất thoát vốn, tài sản của nhà nước khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

Từ khóa: cổ phần hóa, thoái vốn, Hà Nội

Hà Nội: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020

Ngày 12/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2846/UBND-KT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài chính - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố căn cứ doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020, chủ trì, phối hợp các sở, ngành là Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc người đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán và giao dịch trên sàn UPCoM khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017; định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND Thành phố về thực hiện chính sách, chế độ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện cố phần hóa, thoái vốn nhà nước. Xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả; trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, đối mới công ty nông, lâm nghiệp của Thành phố đối với 03 xí nghiệp: Nông lâm nghiệp Sông Đà, Dứa Suối Hai, Chè Lương Mỹ, báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các Sở, ngành, doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các công văn số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017; số 1555/UBND-KT ngày 04/4/2017; đồng thời, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ; hoàn thành nhưng không đảm bảo hiệu quả, tiến độ được giao hoặc đế xảy ra thất thoát vốn, tài sản của nhà nước khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán