Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Thanh tra Bộ Tài chính: Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 7 ngàn tỷ đồng trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 31,831 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 188,869 hồ sơ khai thuế.

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế. Trong đó, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành;...

Kết quả thanh tra, kiểm tra của các kết luận đã lưu hành đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 7,738.387 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 7,280.172 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81.062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 377.153 tỷ đồng); Xử phạt vi phạm hành chính 1,099.41 tỷ đồng.

Lũy kế tình hình thực hiện các kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 15/6/2017 là 4,833.041 tỷ đồng (trong đó: số đã thực hiện thu nộp NSNN 4,653.4 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179.8 tỷ đồng).

Trong đó, riêng Thanh tra Bộ Tài chính 6 tháng đầu năm đã chủ động triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...; nhiều nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần tiết kiệm chi phí và nhân lực, rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.

Cũng trong 6 tháng, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành kết quả của 25 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1,495.813 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 1,037.881 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81,062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 376.9 tỷ đồng); Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 768.323 tỷ đồng (trong đó: thu nộp NSNN 588.519 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179.804 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực thuế: Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 26,151 cuộc tại doanh nghiệp và kiểm tra 188,869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6,201 tỷ đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 5,247 tỷ đồng; xử phạt là 953.9 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3,154 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực Chứng khoán Nhà nước: Đã tiến hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm tại 02 tổ chức, ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 triệu đồng./.

Từ khóa: Thanh tra Tài chính, kiến nghị xử lý

Thanh tra Bộ Tài chính: Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 7 ngàn tỷ đồng trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 31,831 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 188,869 hồ sơ khai thuế.

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế. Trong đó, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành;...

Kết quả thanh tra, kiểm tra của các kết luận đã lưu hành đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 7,738.387 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 7,280.172 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81.062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 377.153 tỷ đồng); Xử phạt vi phạm hành chính 1,099.41 tỷ đồng.

Lũy kế tình hình thực hiện các kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 15/6/2017 là 4,833.041 tỷ đồng (trong đó: số đã thực hiện thu nộp NSNN 4,653.4 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179.8 tỷ đồng).

Trong đó, riêng Thanh tra Bộ Tài chính 6 tháng đầu năm đã chủ động triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...; nhiều nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần tiết kiệm chi phí và nhân lực, rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.

Cũng trong 6 tháng, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành kết quả của 25 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1,495.813 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 1,037.881 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81,062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 376.9 tỷ đồng); Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 768.323 tỷ đồng (trong đó: thu nộp NSNN 588.519 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179.804 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực thuế: Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 26,151 cuộc tại doanh nghiệp và kiểm tra 188,869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6,201 tỷ đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 5,247 tỷ đồng; xử phạt là 953.9 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3,154 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực Chứng khoán Nhà nước: Đã tiến hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm tại 02 tổ chức, ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 triệu đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán