Thứ Sáu, 21/04/2017 15:02

TEG: Ủy viên HĐQT đã mua 313,000 cp

Ông Nguyễn Tích Phương - Ủy viên HĐQT TEG đã mua 313,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tích Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120,000 CP (tỷ lệ 0.8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 313,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 433,000 CP (tỷ lệ 2.89%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2017./.