Thứ Sáu, 21/04/2017 17:04

CJC: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm mua 450,000 cp

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đăng ký mua 450,000 cp CJC dù trước đó đã mua bất thành số lượng cổ phiếu này.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữa

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/04/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Thắng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: CJC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như dự kiến

- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 19/04/2017./.