Bài viết của Informer

SPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đính kèm:
SPD_2017.5.22_ab0771f_Bien_ban__Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2017.pdf

HNX

VLG: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

.

Tài liệu đính kèm:
VLG_2017.5.22_a96ee71_11803_bn_2017_05_19_1459_1.pdf

HNX

VPD: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 51/GCN-UBCKNN cấp ngày 29/7/2015

.

Tài liệu đính kèm:
VPD_2017.5.22_f565f0e_Bao_cao_tien_do_su_dung_von_thu_dc_CP_Phat_trien_Dien_luc_VN(da_ky).pdf

HNX

RAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
RAT_2017.5.22_f9c495b_11839_bn_2017_05_19_1635_1.PDF

HNX

NBS: Công bố ý kiến của HĐQT về việc Công ty American LLC đăng ký chào mua công khai cổ phiếu NBS

.

Tài liệu đính kèm:
NBS_2017.5.22_ea48fd3_11811_bn_2017_05_19_1452_1.PDF

HNX

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến họp trong Quý 2/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo qui định đối với đại hội cổ đông thường niên.

HNX

SSF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSF của CTCP Giày Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ 15/06/2017 đến 22/06/2017 (Thời gian chính xác sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Giày Sài Gòn, địa chỉ: số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2. Quận 10. TP.HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2016.
+ Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
+ Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động.
+ Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 thành viên lên 5 thành viên và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
          - Nội dung họp: + Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị được vay mượn từ tổ chức, cá nhân số tiền có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo cáo tài chính năm 2016 để thanh toán các nghĩa vụ nợ cho đến khi Công ty tiến hành các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

PIA: Nguyễn Văn Qúy - Kế toán trưởng - đã bán 20,804 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Qúy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PIA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,820 CP (tỷ lệ 0.76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,804 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20,804 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,016 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/05/2017.

HNX

RCD: Nguyễn Mai Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 410,700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mai Hoàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: RCD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 410,787 CP (tỷ lệ 7.75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 410,700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 410,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 87 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/05/2017.

HNX

SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 27/06/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn SARA, Km số 02 – Đường Lenin – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

HNX

NNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNT của CTCP Cấp nước Ninh Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Số 14-Tô Hiệu, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

TW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TW3 của CTCP Dược Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán CTCP Dược Trung Ương 3 bắt đầu từ ngày 21/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

PYU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PYU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Số nhà 06. đường QL2, Làng Mới, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

VGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 15/06/2017 đến ngày 30/06/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận
+ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

HNX

VIN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. Số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18. Quận 4. Tp.HCM bắt đầu từ ngày 28/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

VTL: Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu từ 01/04/2017 đến 17/05/2017 đã được kiểm toán

.

Tài liệu đính kèm:
VTL_2017.5.22_b03be7f_BC_Von_Gop_Cua_Chu_So_Huu_(Ky_so).pdf

HNX

VTO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùngchi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã CK: VTO) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170522_20170522 - VTO - TB ngay dkcc chi tra co tuc 2016.pdf

HOSE

VNC: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
VNC_2017.5.22_ded8eb1_Thong_bao_thay_doi_nhan_su_Vinacontrol_signed.pdf

HNX

DTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 19/05/2017

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 19/05/2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170522_20170522 - DTA - NQ HDQT ngay 19.5.2017.pdf

HOSE

It's me

Informer

Content is King

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán