Bài viết của Informer

BSI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - BSI - NQ HDQT VV KY HOP DONG VOI TO CHUC KIEM TOAN NAM 2017.pdf

HOSE

DLG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - DLG - NQ HDQT vv lua chon cong ty kiem toan BCTC 2017.pdf

HOSE

 

 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - UDC - NQ HDQT VV VE LUA CHON CTY KIEM TOAN VA TO CHUC LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN.pdf

HOSE

C47: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Dương Minh Trung

Dương Minh Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau:

HOSE

VTSS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

 

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170622 - VTSS - CBTT ky HD kiem toan năm 2017.pdf
20170623_20170622 - VTSS - Thong bao cong ty kiem toan nam 2017.pdf

HOSE

DIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - DIC - NQ va BB DHDCD TN 2017.pdf

HOSE

TV1: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thông báo  sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - TV1 - TB sua doi mot so noi dung tai lieu hop DHCDTN.pdf

HOSE

Nguyễn Quốc Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

Nguyễn Quốc Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - GAS - BCKQGDCP CDNB - Nguyen Quoc Huy.pdf

HOSE

FPT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40

Công ty Cổ phần FPT thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - FPT - CBTT Thay doi giay DKKD lan 40.pdf

HOSE

ITC: Điều lệ công ty sửa đổi qua website

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo Điều lệ công ty sửa đổi qua website như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - ITC - CBTT DIEU LE CONG TY SUA DOI NGAY 27.04.2017 QUA WEBSITE.pdf

HOSE

ITA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - ITA - CBTT GCN DK DN thay doi lan 21.pdf

HOSE

TVSC*: Thông báo ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - TVSC (TRIVIET) - CBTT NGAY TO CHUC DHCD BAT THUONG.pdf

HOSE

BSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 BSC_CBTT kyketHDkiemtoan nam 2017.pdf

HOSE

HTI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - HTI - Cong bo thong tin hop dong kiem toan tai chinh nam 2017.pdf

HOSE

CTD: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - CTD - NQ HDQT vv Thu hoi cp ESOP cua CBCNV nghi viec.pdf

HOSE

FPT: Điều lệ công ty tháng 6/2017

Công ty Cổ phần FPT công bố Điều lệ công ty tháng 6/2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - FPT - CBTT Sua doi Dieu le.pdf

HOSE

TCBS: Nghị quyết HĐTV về miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh TP.HCM

 Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương thông báo Nghị quyết HĐTV về miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh TP.HCM như sau:

HOSE

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - LM8 - NQ HDQT lua chon don vi kiem toan 2017.pdf

HOSE

SHP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - SHP - CBTT BB&NQ DHCD 2017.pdf

HOSE

TDH: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170622 - TDH - TB vv Ny va Gd CP thay doi ny.pdf

HOSE

It's me

Informer

Content is King

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán