Bài viết của Anh Tuấn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong tháng 6/2017, có 10,742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110,562 tỷ đồng; so với tháng trước, giảm 1.9% về số doanh nghiệp và ...

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong tháng 6/2017, có 10,742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110,562 tỷ đồng; so với tháng trước, giảm 1.9% về số doanh nghiệp và giảm 7.3% về số vốn.

So với cùng kỳ năm 2016, tăng 10.05% về số doanh nghiệp và tăng 41.2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10.3 tỷ đồng, giảm 5.5% so với tháng trước, tăng 28.8% so với cùng kỳ năm 2016.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký trong các tháng kể từ tháng 3/2017 đến nay đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 76,655 doanh nghiệp, trong đó có 61,276 doanh nghiệp thành lập mới và 15,379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61,276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596,196 tỷ đồng, tăng 12.4% về số doanh nghiệp và tăng 39.4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9.7 tỷ đồng, tăng 24.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2013 – 2017

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng qua là 1,455,382 tỷ đồng, bao gồm 596,196 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là và 859,186 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn (có 18,104 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, kinh doanh bất động sản có 2,279 doanh nghiệp, tăng 68.3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37.2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30.9%; Giáo dục và đào tạo có 1,597 doanh nghiệp, tăng 30.4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23.1%..., duy nhất chỉ có lĩnh vực Vận tải kho bãi có 3,068 doanh nghiệp, giảm 5.5%.

Có 3 ngành giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 6,065 tỷ đồng, giảm 68.5%; Thông tin và truyền thông đăng ký 12,741 tỷ đồng, giảm 19.3% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 10,500 tỷ đồng, giảm 9.1%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng./.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

Theo đó, bên bán quyết định lựa chọn bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới; hoặc đấu giá tải sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Dự thảo quy định rõ, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải thành lập Hội đồng bán khoản phải thu phù hợp với điều lệ, quy định nội bộ về hoạt động bán khoản phải thu. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bán khoản phải thu do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính quy định.

Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường. Giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản được xác định trên cơ sở khoản phải thu, việc đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ tiền thuê tài chính và các yếu tố thị trường khác.

Bên bán được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện định giá bán khoản phải thu đối với bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản để Hội đồng bán khoản phải thu quyết định.

Bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau: a-  Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận hoạt động mua khoản phải thu tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b- Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt; c- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d- Ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu trước khi thực hiện mua khoản phải thu; đ- Phải hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản phải thu được mua, bảo đảm phân định được các khoản phải thu được mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó và tính số tiền mua khoản phải thu vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên thuê tài chính.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

Bên mua, bên bán, bên thuê tài chính và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện giao dịch bán khoản phải thu và thu hồi tiền thuê./.

* Tài liệu đính kèm:

Du thao Thong tu sua TT 09.doc

Tổng cục Du lịch cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2017 ước đạt 949,362 lượt, giảm 2.4% so với tháng 05/2017 và tăng 33.6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng năm 2017 ...

Tổng cục Du lịch cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2017 ước đạt 949,362 lượt, giảm 2.4% so với tháng 05/2017 và tăng 33.6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng năm 2017 ước đạt 6,206,336 lượt khách, tăng 30.2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 5.2 triệu lượt, tăng 33%; khách đến bằng đường biển đạt hơn 170 ngàn lượt, tăng 26%; khách đến bằng đường bộ đạt 823 ngàn lượt, tăng 15.8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lượng khách từ hầu hết các thị trường đều tăng, tiếp tục dẫn đầu là thị trường Trung Quốc (tăng 56.7%), tiếp đó Nga (53.4%), Hàn Quốc (43.9%), Campuchia (35.5%). Các thị trường khác có mức tăng cao là Hồng Kông (29.9%), Tây Ban Nha (28.6%), Philippines (24.3%), Đài Loan (22.9%), Lào (22.4%), New Zealand (19%), Úc (10%).../.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, bổ sung Phụ lục số 1 “Bảng giá xây dựng mới nhà ở” ban hành kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng đối với trường hợp các chung cư cũ không có đầy đủ hồ sơ, thông tin về diện tích được tính: Giá 1m2 sàn xây dựng bằng giá giá 1m2 sàn căn hộ chia cho 0.794.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/6/2017. Các nội dung khác tại Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/6/2017, cả nước có 23,594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306.3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 162.57 tỷ USD, bằng 53% tổng vốn ...

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/6/2017, cả nước có 23,594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306.3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 162.57 tỷ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành lĩnh vực trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 180.68 tỷ USD (chiếm 58.98% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 50.99 tỷ USD (chiếm 16.6% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí nước đứng thứ ba với 18.83 tỷ USD (chiếm 6.14% tổng vốn đầu tư).

Tính đến tháng 6/2017, có 120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 54.5 tỷ USD (chiếm 17.7% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 46.19 tỷ USD (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore, Đài Loan, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông.

Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố, trong đó TPHCM dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với 41.67 tỷ USD (chiếm 13.6% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng thứ hai với 28.66 tỷ USD (chiếm 9.3% tổng vốn đầu tư). Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với 26.72 tỷ USD (chiếm 8.7% tổng vốn đầu tư). Hà Nội đứng thứ tư với 26.3 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2017

Tính chung trong 6 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 19.22 tỷ USD, tăng 54.8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến ngày 20/6/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7.72 tỷ USD, tăng 6.5% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70.81 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 72.4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69.25 tỷ USD, tăng 20.6% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70.83% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 60.59 tỷ USD, tăng 28.3% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 60.3% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 6 tháng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 10.22 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 8.66 tỷ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20/6/2017, có 1,183 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 11.83 tỷ USD, tăng 57.9% so với cùng kỳ năm 2016; Có 549 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5.14 tỷ USD, tăng 35.8% so với cùng kỳ năm 2016 và 2,501 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2.24 tỷ USD, tăng 97.6% so với cùng kỳ 2016.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 9.48 tỷ USD, chiếm 49.3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5.25 tỷ USD, chiếm 27.34% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.28 tỷ USD, chiếm 6.68% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đầu tư nước ngoài của các nước ASEAN tại Việt Nam

Tính đến ngày 20/6/2017, có 3,272 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước Đông Nam Á (ASEAN) còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 63.49 tỷ USD.

Trong 6 tháng năm 2017, có 127 dự án cấp mới từ các nước ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.95 tỷ USD; Có 58 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 587.5 triệu USD; Có 297 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 529 triệu USD.

Tính chung trong 6 tháng năm 2017, vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của của các nước ASEAN vào Việt Nam là 4.07 tỷ USD, chiếm 21.17% tổng vốn đầu tư của quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam./.

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý mở cửa phiên sáng ngày 27/06 giảm nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức giảm từ 10,000 - 30,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó ...

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý mở cửa phiên sáng ngày 27/06 giảm nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức giảm từ 10,000 - 30,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó (26/06).

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mở cửa ở ngưỡng 36.19 (mua vào) – 36.28 (bán ra) triệu đồng/lượng, giảm 10,000 đồng/lượng ở chiều mua và không thay đổi ở chiều bán. Đến thời điểm hơn 9h, giá vàng tăng 20,000 đồng/lượng ở chiều mua và 10,000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa sáng nay, chốt ở mức 36.21 – 36.29 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết tại DOJI ngày 27/06

Nhìn chung, giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý trong sáng ngày 27/06 tiếp tục giảm nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức giảm 10,000 - 30,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó (26/06).

Bảng giá vàng SJC niêm yết tại một số công ty sáng ngày 27/06
Nguồn: Tổng hợp
Đvt: Ngàn đồng/lượng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo quy định.

Gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tích cực khẩn trương để đảm bảo hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu trong thời gian được gia hạn, quá thời hạn trên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, hồi tháng 1/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo về tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam là 51%./.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật đầu tư.

Được biết, trước đó UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) và được quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gồm 4 doanh nghiệp: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) - CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 - CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 168 - Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Việc đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nhằm giải tỏa áp lực giao thông từ phía quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức qua phía các quận 7, 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè; giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô và tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động của các bến cảng trên địa bàn quận 4 và quận 7; kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu của TP và quận 4, quận 7, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị mới Nam TP./.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 23.66 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 23.66 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ./.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì triển khai nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến qua tỉnh Thái Bình vào đoạn cao tốc Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam ...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì triển khai nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến qua tỉnh Thái Bình vào đoạn cao tốc Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình thực hiện đánh giá đầy đủ sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực; trên cơ sở đó, thống nhất về quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư hợp lý, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tuân thủ đúng quy định hiện hành./.

Trong 2,24 tỉ USD vốn FDI vào TP.HCM sáu tháng đầu năm, Hàn Quốc dẫn đầu với hơn 100 triệu USD, chiếm 27%%, bỏ xa các nhà đầu tư Nhật Bản và hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong 2,24 tỉ USD vốn FDI vào TP.HCM sáu tháng đầu năm, Hàn Quốc dẫn đầu với hơn 100 triệu USD, chiếm 27%%, bỏ xa các nhà đầu tư Nhật Bản và hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cho biết 6 tháng đầu năm nay thành phố đã thu hút được 2,24 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng gấp hai lần so cùng kỳ.

Trong số 356 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư cao nhất 125,45 triệu USD chiếm tỉ trọng 32% tổng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, nhà đầu tư Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu, chiếm tỉ trọng lớn khoảng 26,9% với 101,09 triệu USD, bỏ xa các nhà đầu tư Nhật Bản, Maylaysia trong nửa năm qua.

Vốn Hàn Quốc đang được xem là điểm sáng tích cực trong bức tranh thu hút vốn của TP.HCM cũng như cả nước. 

Theo đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (Kotra), các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chọn Việt Nam nhờ chính sách ưu đãi, đặc biệt là việc giảm thuế, vì thế tốc độ đầu tư của nước này sẽ nhanh chóng trong thời gian tới.

Hiện tại đang có sự dịch chuyển các nhà máy sản xuất tại các nước trong khu vực sang Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Ngoài ra, để tận dụng các ưu đãi thuế từ Hiệp định FTA Hàn - Việt, các cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ và các địa phương Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các sự kiện xúc tiến cho các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng vào Việt Nam thời gian gần đây.

Tại lễ ra mắt văn phòng thành phố Daejeon tại TP.HCM hồi giữa tháng 6-2017, Trưởng văn phòng đại diện này tại TP.HCM, ông Jeong Ki Hong, cho biết cơ quan này được thành lập nhằm hỗ trợ thị trường nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, cho các doanh nghiệp Daejeon và Hàn Quốc khi đầu tư, kinh doanh ra bên ngoài.

Tính đến nay có 1.340 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào TP.HCM với số vốn cam kết đứng thứ tư trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào thành phố.

Dù dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư FDI trong mấy năm qua, nhưng tại TP.HCM, Hàn Quốc vẫn mới chỉ đứng thứ năm sau Singapore, British Virgin Islands, Malaysia và Cayman Island.

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170626/tan-dung-uu-dai-von-han-quoc-do-vao-tphcm-tang-manh/1338477.html

Bản tin trái phiếu tuần số 23 (19/06-23/06) của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cho biết, lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng bật tăng trở lại với biên độ từ 0.24% - 0.46% đối với các loại ...

Bản tin trái phiếu tuần số 23 (19/06-23/06) của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cho biết, lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng bật tăng trở lại với biên độ từ 0.24% - 0.46% đối với các loại kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0.46% lên mức 2.59%/năm; lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần tăng 0.24% lên mức 2.59%/năm; lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần tăng 0.28%, lên mức 2.93%/năm. Mặc dù tăng nhẹ nhưng nhìn chung lãi suất liên ngân hàng vẫn đang ở mặt bằng khá thấp.

NHNN hút ròng 50 tỷ đồng qua kênh OMO

Tuần vừa qua, NHNN không có động thái bơm mới qua thị trường OMO, tuy nhiên lượng vốn đáo hạn trong tuần đạt mức 50 tỷ đồng đồng nghĩa với việc 50 tỷ đồng đã được hút ròng qua kênh này.

Diễn biến này tiếp tục cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang trong trạng thái khá tích cực.

Tỷ giá NHTM có xu hướng tăng mạnh

Tuần qua, tỷ giá giao dịch trung bình tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng mạnh (29.4 đồng), lên mức 22,724.6 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm có bước tăng 18.6 đồng, lên mức 22,426.4 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, đồng USD có xu hướng tăng trong tuần qua. Cụ thể, chỉ số USD Index tăng 0.11% so với 6 đồng tiền chủ chốt khác (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đạt mức 101.44 điểm. Nhiều khả năng đồng USD vẫn đang được hỗ trợ bởi các thông tin từ cuộc họp của FOMC giữa tháng vừa qua bao gồm tăng lãi suất USD thêm 0.25% và Fed dự định thu hẹp dần quy mô tài sản trong thời gian tới. Cụ thể, Fed sẽ ngừng tái đầu tư các khoản trái phiếu Chính phủ Mỹ đáo hạn với giá trị khoảng 50 tỷ USD/tháng./.

Để triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam Kênh Đôi và sớm thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8, UBND TPHCM đã ...

Để triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam Kênh Đôi và sớm thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup (Vingroup, HOSE: VIC) nghiên cứu điều chỉnh cục bộ 8 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 (quận 8, TPHCM).

UBND TP cũng yêu cầu đơn vị ước tính lưu lượng giao thông tại khu vực này và tỷ lệ các phương tiện giao thông trong tương lai của tuyến đường Phạm Thế Hiển, tuyến đường dọc Kênh Đôi, để xác định quy hoạch lộ giới của các tuyến đường này; đồng thời đề xuất thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan dọc Kênh Đôi và quy hoạch tuyến giao thông thủy trong nội dung lập quy hoạch này./.

UBND TPHCM đã chấp thuận việc xây mới chợ truyền thống kết hợp với khu phố chợ tại phường Bình Trưng Đông, quận 2 để phục vụ di dời, tái bố trí các tiểu thương chợ tạm Tân Lập.

UBND TPHCM đã chấp thuận việc xây mới chợ truyền thống kết hợp với khu phố chợ tại phường Bình Trưng Đông, quận 2 để phục vụ di dời, tái bố trí các tiểu thương chợ tạm Tân Lập.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM được giao chủ trì đề xuất phương án tổ chức giao thông tại dự án tương ứng với quy mô dân số của khu phố chợ, quy mô sạp, lượng người ra vào chợ mua sắm hàng ngày và phương án kết nối giao thông của dự án với hệ thống giao thông chính tại khu vực.

UBND quận 2 cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan tại dự án và các tiểu thương đang hoạt động kinh doanh tại chợ tạm Tân Lập về việc chấm dứt hoạt động tại chợ cũ, di dời về chợ xây dựng mới; đồng thời làm việc với chủ đầu tư về phương án kinh doanh, chính sách hỗ trợ di dời các tiểu thương từ chợ tạm vào chợ truyền thống xây dựng mới./.

Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng, tỷ lệ 1/500, tại phường Trung Hưng và Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng, tỷ lệ 1/500, tại phường Trung Hưng và Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Theo quyết định, quy mô lập quy hoạch khu dân cư trên có tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch gần 34.1ha; dân số quy hoạch dự kiến 2,000 đến 2,500 người.

Tính chất của khu dân cư này là phát triển đô thị với mật độ thấp trên cơ sở đô thị hóa các khu dân cư làng xóm cũ. Phát triển xây dựng nhà ở mới tập trung đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Phát triển đô thị theo nền địa hình tự nhiên hài hòa với cảnh quan làng xóm đô thị và vùng nông nghiệp sinh thái (trồng cây ăn quả). Tổ chức các khu cây xanh công viên kết hợp vườn cây xanh nông nghiệp đan xen giữa các cụm nhà ở, tạo nên một khu vực đô thị có mật độ cây xanh cao, hài hòa với cảnh quan chung khu vực.

CTCP Picenza Mỹ Hưng có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định và tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng, tỷ lệ 1/500 theo đúng nhiệm vụ được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt, quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10,000 được duyệt. Phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND thị xã Sơn Tây, UBND phường Trung Hưng và UBND xã Thanh Mỹ triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

UBND thị xã Sơn Tây, UBND phường Trung Hưng và UBND xã Thanh Mỹ có trách nhiệm tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Picenza Mỹ Hưng và đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập quy hoạch để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định./.

UBND TPHCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và dịch vụ đô thị) Khu dân cư và cụm cảng trung chuyển - ICD, phường Long ...

UBND TPHCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và dịch vụ đô thị) Khu dân cư và cụm cảng trung chuyển - ICD, phường Long Bình, quận 9 trong đó ưu tiên bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính như: đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển.

Việc quy hoạch chỉnh trang tại các khu dân cư hiện hữu theo hướng tránh gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của cộng đồng dân cư; khuyến khích người dân hợp tác đầu tư vào những dự án xây dựng nhóm nhà ở tập trung nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng đất và thay đổi dần bộ mặt đô thị theo hướng chuyển đổi mô hình ở từ thấp tầng thành cao tầng, giảm mật độ xây dựng, nâng tầng cao, tạo quỹ đất cho các công trình phúc lợi công cộng và cây xanh, cải thiện, nâng cao điều kiện - môi trường sống cho cộng đồng dân cư. Tại khu vực tiếp giáp rạch Cây Quý, rạch nhánh... sẽ phát huy ưu thế địa hình sông nước, tạo không gian mở hài hòa với cảnh quan chung tại khu vực; phát triển mô hình nhà vườn thấp tầng với mật độ xây dựng thấp, các công trình cao tầng được bố trí lùi dần phía sau theo nguyên tắc cao dần về phía bên trong so với sông, kênh, rạch.../.

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mở cửa ở ngưỡng 36.33 (mua vào) – 36.41 (bán ra) triệu đồng/lượng, cùng tăng nhẹ 10,000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đến ...

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mở cửa ở ngưỡng 36.33 (mua vào) – 36.41 (bán ra) triệu đồng/lượng, cùng tăng nhẹ 10,000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đến thời điểm hơn 9h, giá vàng tăng 20,000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với lúc mở cửa sáng nay, chốt ở mức 36.35 – 36.43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết tại DOJI ngày 24/06

Theo nhận định của DOJI, tuần qua, viễn cảnh giá vàng trong nước di chuyển đi ngang kết hợp với những điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp và gần như không có bất cứ những diễn biến gì nổi trội. Đối với thị trường vàng trong nước, có thời điểm giá vàng chạm ngưỡng thấp nhất trong 6 tháng (kể từ tháng 12/2016) tại 36.19 – 36.27 triệu đồng/lượng. Trong khi mức cao nhất được thiết lập ở phiên cận cuối tuần 36.34 – 36.44 triệu đồng/lượng. Tính chung trong cả tuần, mỗi lượng vàng điều chỉnh tăng giảm khoảng 170 ngàn đồng.

Tuần qua, có thời điểm thị trường kim quý không được hậu thuẫn đà tăng của giá vàng thế giới, điều này đã khiến các nhà đầu tư quyết định đứng ngoài thị trường quan sát, kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu khả quan hơn. Điều này khiến thị trường vàng có thời điểm trầm lắng trong khoảng thời gian dài.

Với vị thế của vàng như hiện nay, sự tăng giảm phụ thuộc vào những yếu tố tác động từ thị trường Quốc tế. Các nhà đầu tư cần có một cái nhìn khách quan để có thể lựa chọn thời điểm để có thể tích lũy cơ hội đầu tư sinh lời tối ưu./.

Thời gian gần đây, dư luận phản ánh và bức xúc về việc hàng chục biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực hồ Đầm Trị ( nằm trong quần thể khu du lịch Hồ Tây), thuộc phường Quảng An, ...

Thời gian gần đây, dư luận phản ánh và bức xúc về việc hàng chục biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực hồ Đầm Trị ( nằm trong quần thể khu du lịch Hồ Tây), thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Để làm rõ việc có hay không những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh, kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có), đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sáng 23/6, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết đã phối hợp với các cấp chính quyền phường Quảng An và quận Tây Hồ khảo sát, kiểm tra hiện trạng xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị để có phương án xử lý.

Trên cơ sở kiểm tra ban đầu, Thanh tra Sở sẽ kiến nghị thành phố giao liên ngành (gồm các ngành Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Công an…) tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị.

Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực, hàng chục ngôi biệt thự khang trang được xây dựng trên đất nông nghiệp và không có giấy phép xây dựng. Vì vậy, giá mỗi căn nhà xây trên đất nông nghiệp chỉ khoảng 50-60 triệu đồng/m2; trong khi đó ở những vị trí đắc địa gần Hồ Tây, giá bán phải lên đến hàng trăm triệu đồng/m2. Không chỉ xuất hiện các biệt thự, một số nhà hàng, quán ăn cũng mọc lên ven hồ, thậm chí hiện còn xuất hiện một ngôi nhà gỗ mọc lên trên hồ.

Đề cập đến nguồn gốc đất của các ngôi biệt thự được xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị, đại diện lãnh đạo phường Quảng An cho biết, các công trình xây dựng ở khu vực này đều có từ trước năm 2011 và hiện không có trong hồ sơ lưu trữ tại phường. Đáng chú ý là qua khảo sát gần đây cho thấy, diện tích hồ Đầm Trị có sự thu hẹp so với bản đồ địa chính năm 1994, song phường lại không nắm rõ diện tích thu hẹp cũng như số lượng các ngôi nhà biệt thự xây trên đất nông nghiệp tại khu vực hồ sen Đầm Trị.

Về phía chính quyền quận Tây Hồ, khi trao đổi về sự việc liên quan trên, ngày 23/6, bà Võ Bích Thuỷ - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, khu vực hồ Đầm Trị không chỉ có đất nông nghiệp mà có cả đất ở xen kẹt. Hiện nay, tại khu vực xuất hiện hàng chục biệt thự, theo phản ánh của báo chí đã được quy hoạch trồng cây xanh và quy hoạch đất ở. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đang yêu cầu phường Quảng An tiến hành thống kê các công trình xây dựng vi phạm để báo cáo Ủy ban Nhân dân quận có hướng xử lý./.

http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-lam-ro-sai-pham-su-dung-dat-trat-tu-xay-dung-tai-ho-dam-tri/452868.vnp

Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.

Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Cụ thể, dự thảo nêu rõ, chế độ ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Hải quan; được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với quy định tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, dự thảo nêu rõ: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến ngày đánh giá; doanh nghiệp đang hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký.

Trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau: Xử lý về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế; hành vi vi phạm hành chính về thủ tục hải quan; về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với mức tiền xử phạt không vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh tương đương, đồng thời không bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thu hồi Giấy phép, tịch thu tang vật, tịch thu phương tiện vi phạm, buộc tiêu hủy, buộc tái xuất, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm…

Trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến thời điểm đánh giá, doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu: Bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm vào nội địa nhưng không khai hải quan; kê khai sản phẩm xuất khẩu không đúng quy định và không đúng thực tế; khai báo không đúng về điều kiện theo quy định của pháp luật để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời doanh nghiệp phải hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật; doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đánh giá.

Đối với điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, dự thảo nêu rõ, trong thời gian 24 tháng liên tục tính đến ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Đại lý hải quan đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được đánh giá là tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.

Cụ thể, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; có số tờ khai bị xử phạt vi phạm về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế chiếm tỷ lệ dưới 1% so với tổng số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm hành chính với hình thức, mức tiền bị xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hải quan của Đại lý hải quan không vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế tới mức bị xử lý về các hành vi dưới đây: Hành vi trốn thuế; gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương; không nợ thuế quá hạn theo quy định.../.

Ngày 20/06/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sợi polyester nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam (ngoài điều tra phá ...

Ngày 20/06/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sợi polyester nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam (ngoài điều tra phá giá, Trung Quốc và Ấn Độ còn bị điều tra trợ cấp).

Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 64.73% (cao thứ hai trong số các nước bị điều tra, chỉ sau Trung Quốc).

Trước đó, ngày 31/05/2017, DOC thông báo đã nhận được đơn kiện của ngành sản xuất nội địa đề nghị khởi xướng vụ việc nêu trên.

Được biết, sản phẩm bị điều tra là xơ sợi tổng hợp, chưa chải thô, chải kỹ hay sơ chế bằng cách khác để xe chỉ, không dệt hoặc hình thức sử dụng khác, làm bằng polyester có đường kính sợi nhỏ hơn 3.3 decitex (sau đây gọi chung là xơ sợi polyester) có mã HS: 5503.20.0025.

Nguyên đơn gồm Tập đoàn DAK Americas, Tập đoàn Nan Ya Plastics, Công ty Augira Polymers.

Theo số liệu trong thông báo khởi xướng, trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu khoảng 13 ngàn mét tấn sản phẩm bị điều tra sang thị trường Hoa Kỳ (trị giá khoảng 12.4 triệu USD), đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc (79.4 triệu USD) và Ấn Độ (14.7 triệu USD). 

Theo đó, nguyên đơn cáo buộc rằng sản phẩm bị điều tra được xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường và việc bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất Hoa Kỳ qua việc kìm giá, ép giá, suy giảm lợi nhuận, sụt giảm khối lượng bán hàng, suy giảm thị phần, suy giảm số lượng việc làm và làm giảm công suất sử dụng./.

It's me

Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán