Bài viết của Thanh Huy

Theo BCTC quý 1/2017, do không còn có được khoản lãi lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An , lợi nhuận sau thuế của CTCP MHC (HOSE: MHC) chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% ...

Theo BCTC quý 1/2017, do không còn có được khoản lãi lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An , lợi nhuận sau thuế của CTCP MHC (HOSE: MHC) chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 19 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng gấp 2.3 lần so với quý 1/2016, đạt hơn 1.8 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 60 tỷ đồng từ mức hơn 66 tỷ quý 1/2016 xuống chỉ còn hơn 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính âm gần 930 triệu, trong khi quý 1/2017 chiếm hơn 7 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, công ty ghi nhận lãi ròng gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ, MHC giảm lãi so với năm trước là do vào quý 1/2016 công ty có được khoản lãi khá lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Được biết, năm 2017, MHC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1/2017,  các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của MHC đã giảm 112 tỷ đồng, từ mức hơn 402 tỷ vào quý 1/2016 xuống chỉ còn hơn 290 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 7 lần, đạt gần 159 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - MHC - BCTC Quy 1-2017_Hop nhat + giai trinh.PDF

 

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị  (UPCoM: MDF) đạt doanh thu hơn thuần 230 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý ...

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị  đạt doanh thu hơn thuần 230 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 1/2016.

Cụ thể, giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp cùng tăng gấp đôi cùng kỳ lên lần lượt 180 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh từ mức hơn 467 triệu đồng quý 1/2016 lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng hơn 1.6 lần, đạt gần 30 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 tăng gần gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, MDF đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả thực hiện 2016. 

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn của MDF đã tăng hơn 38 tỷ đồng từ 100 tỷ đầu năm 2017 lên hơn 138 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

MDF_2017.4.25_d02c1ff_BC_TAI_CHINH_QUY_I_NAM_2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex  (HOSE: PJT)  đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex   đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng vì thế mà tăng 22%, ở mức gần 9 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng tăng 19%, ở mức trên 100 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng hơn 17%, ở mức trên 16 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30%, chiếm gần 4.5 tỷ đồng. Chi phí khác giảm hơn 82%, chiếm trên 216 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận khác ở mức hơn 176 triệu đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 437 triệu đồng. 

Từ đó lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2016. Được biết, năm 2017, PJT đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, giảm 12% so với kết quả thực hiên 2016./.

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - PJT - BCTC cong ty ME-Quy1-2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016, CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp (HNX: INN) đạt doanh thu hơn 216 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng gần 11% so với quý ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016, CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp (HNX: INN) đạt doanh thu hơn 216 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng gần 11% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu của INN tăng 4%; tương ứng giá vốn hàng bán cũng tăng 4.4%, chiếm hơn 176 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 1/2016.

Chi phí tài chính gấp 4 lần, chiếm hơn 1.2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gấp hơn 3 lần từ mức 300 triệu quý 1/2016 thì nay đã lên hơn 1.2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ, công ty đã thực hiện các biện pháp quản lý có hiệu quả như điều chỉnh định mức lao động, định mức vật tư, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng,…

Vì thế, lợi nhuận sau thuế tăng gần 11%, ở mức trên 17 tỷ đồng. Được biết, INN đặt kế hoạch 2017 đạt lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 10.3%, chiếm hơn 121 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 26%, đạt hơn 78 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:

INN_2017.4.28_96cea6a_2_BCTC_Hop_nhat_Quy_1.201704242017_Signed.pdf
INN_2017.4.28_b41b0a1_2_Giai_trinh_Lai_Hop_nhat_Quy_1_2017_Signed.pdf

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) đạt doanh thu hơn 195 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 21%, đạt hơn 29 tỷ đồng.

DQC: Lãi ròng quý 1 giảm 21% do sức mua giảm

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) đạt doanh thu hơn 195 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 21%, đạt hơn 29 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu giảm 20% do sức mua của thị trường giảm và cạnh tranh hơn năm 2016. Giá vốn hàng bán cũng tăng 21%, chiếm hơn 141 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 53 tỷ đồng, giảm gần 17% so với quý 1/2016.

Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 30% xuống còn hơn 11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm gần 12 tỷ đồng, giảm 16%.

Kết thúc quý 1/2016, DQC đạt lãi ròng hơn 29 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, DQC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả thực hiện 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 30 tỷ đồng, từ mức 309 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã đạt hơn 279 tỷ đồng. Nợ phải trả đã giảm 13%, chiếm hơn 380 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:  BCTC Hop Nhat Quy 1-2017-V01-170427-TCKT-ducnl.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu hơn 203 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ gần bằng một nửa so với ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu hơn 203 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ gần bằng một nửa so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất tăng 10%; giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 113 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 23%, đạt hơn 90 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ mức hơn 54 tỷ đồng quý 1/2016 thì nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm gần 60%, xuống hơn 21 tỷ đồng.

Chi phí khác giảm gần 80%, xuống còn hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác vẫn âm hơn 860 triệu đồng, quý 1/2016 âm hơn 4.2 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, OGC ghi nhận lãi ròng hợp nhất hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với quý 1/2016. Được biết, năm 2017, OGC đặt kế hoạch giảm lỗ xuống còn 14 tỷ đồng, năm 2016 lỗ hơn 794 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng hơn 88 tỷ đồng từ mức hơn 31 tỷ đầu năm thì nay đã lên hơn 120 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 20170427_20170427 - OGC - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

 

Theo BCTC quý 1 hợp nhất, CTCP Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với quý ...

Theo BCTC quý 1 hợp nhất, CTCP Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu tăng 28%; giá vốn hàng bán tăng gần 15%,chiếm hơn 113 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 58 tỷ đồng. 

Kết thúc quý 1/2017, THG đạt lãi ròng gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Được biết, năm 2017, THG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, hàng tồn kho đã tăng hơn 16.7%, chiếm hơn 139 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 50%, ở mức 27 tỷ đồng. Nợ phải trả đã tăng 13 tỷ đồng từ mức 417 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã tăng hơn 430 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - THG - BCTC hop nhat qui 1.2017

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) đạt doanh thu hơn 360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến hơn 37 lần, vỏn vẹn 180 triệu ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) đạt doanh thu hơn 360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến hơn 37 lần, vỏn vẹn 180 triệu đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn hàng bán lại tăng 18%, đạt hơn 326 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 34 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 57% so với quý 1/2016, chỉ đạt hơn 400 triệu đồng. Lợi nhuận khác tăng gần 8 lần từ mức hơn 500 triệu cùng kỳ năm trước thì nay đã tăng đến gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 giảm hơn 37 lần so với cùng kỳ, vỏn vẹn hơn 180 triệu đồng. Được biết, năm 2017, ST8 kế hoạch lãi ròng hơn 80 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của ST8 đã tăng 76%, đạt hơn 187 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn cũng tăng gần 29 tỷ đồng từ mức hơn 70 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã tăng đến gần 99 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: ST8_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) đạt doanh thu hơn 1,146 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 1/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 48 tỷ đồng, ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) đạt doanh thu hơn 1,146 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 1/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu giảm nhẹ so với quý 1/2016 chủ yếu do sản lượng và doanh số mặt hàng hóa chất thấp so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán cũng giảm 6%, chiếm hơn 936 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 208 tỷ đồng, tăng gần 20% so với quý 1/2016.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 40%, đạt hơn 7.7 tỷ đồng do lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá giảm. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 3 tỷ đồng, từ mức hơn 13 tỷ quý 1/2016 thì nay đã đạt hơn 16 tỷ đồng do lãi suất cho vay tăng dẫn đến chi phí vay tăng.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13%, chiếm hơn 139 tỷ đồng do có một số khoản chi phí khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng để gia tăng sản lượng, doanh số.

Theo đó, kết thúc quý 1, PLC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PLC đặt kế hoạch doanh thu hơn 240 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 1/2016./.

Tài liệu đính kèm:

PLC_2017.4.27_e72967c_PLC_BC_Quy_I_2017HopNhat.pdf
PLC_2017.4.27_8f4e84c_PLC_CongVan_GiaiTrinhKQKDHopNhat_QuyI2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group  (HOSE: AMD) đạt doanh thu hơn 291 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 7 tỷ đồng, giảm hơn 40% ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group  đạt doanh thu hơn 291 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 7 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm lần lượt 3% và 40% so với cùng kỳ, đạt hơn 291 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, do đây là giai đoạn đầu tư của nhà máy trong Núi Loáng, Núi Bền, núi Hà Lĩnh của công ty mẹ.

Chi phí tài chính chiếm hơn 3 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 12 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiêp tăng giảm gần 26%, chiếm hơn 10 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2107, hàng tồn kho của AMD đã giảm 53%, chiếm hơn 70 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của AMD đã tăng hơn 81 tỷ đồng, từ mức hơn 460 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã đạt hơn 541 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170426_20170426 - AMD - BCTC Hop nhat Quy I.2017 sua doi.pdf

 

Theo BCTC quý 1/2017, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đạt doanh thu hơn 114 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.6 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 1/2017, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam đạt doanh thu hơn 114 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.6 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng gần gấp đôi so với 2016; giá vốn hàng bán tăng 73% so với quý 1/2016, ở mức gần 96 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp sau thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng gấp 3.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay giảm hơn 46%, ở mức trên 2.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí khác tăng 20 lần, đạt trên 5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận khác âm hơn 5.5 tỷ đồng, quý1/2016 âm hơn 277 triệu đồng.

Kết thúc quý 1/2016, VNE đạt doanh thu hơn 3.6 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, VNE đạt kế hoạch lãi ròng hơn 111 tỷ đồng, tăng 20 lần so với kết quả thực hiện năm 2016

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 121 tỷ đồng từ mức 812 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến hơn 933 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng gấp đôi, ở mức gần 30 tỷ đồng

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - VNE - BCTC HN Q1.2017.pdf

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán  thông báo ngày 10/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện vào ngày 25/05/2017./.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán  thông báo ngày 10/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Vinatex Đà Nẵng  với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện vào ngày 25/05/2017./.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đạt doanh thu hơn 1,000 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần lên gần 350 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đạt doanh thu hơn 1,000 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần lên gần 350 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng gần 2.5 lần, đạt trên 786 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 30% so với cùng kỳ năm trước lên 301 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 8 tỷ đồng lên hơn 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 58% so với quý 1/2016, đạt trên 22 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 384 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2016. Được biết, năm 2017, REE kế hoạch đạt lãi ròng 1,093 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 24% xuống 1,068 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ mức 1,230 tỷ đồng vào đầu năm 2017 lên hơn 1,343 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 115 tỷ đồng lên 7,406 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm: 20170427_20170427 - REE - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) đạt doanh thu hơn 269 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) đạt doanh thu hơn 269 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng 23% lên hơn 184 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 13% so với quý 1/2016, đạt hơn 85 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 65%, từ mức gần 5.2 tỷ quý 1/2016 xuống vỏn vẹn 1.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016. 

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 130 tỷ đồng đầu năm 2017 lên hơn 272 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm hơn 37 tỷ đồng xuống 1,755 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170425_20170425 - VSC - BCTC quy 1 2017 Hop nhat.PDF

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày 08/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu của CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FPT), tổng tỷ lệ 15%.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày 08/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu của CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FPT), tổng tỷ lệ 15%.

Cụ thể, FTS sẽ chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt, thời gian thực hiện vào ngày 09/06/2017. Đồng thời, công ty cũng phát hành hơn 9 triệu cp trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%./.

Mặc dù lợi nhuận thuần của HDO âm hơn 3 tỷ đồng nhưng công ty vẫn có lãi ròng hơn 1.3 tỷ đồng

Mặc dù lợi nhuận thuần của HDO âm hơn 3 tỷ đồng nhưng công ty vẫn có lãi ròng hơn 1.3 tỷ đồng nhờ vào việc sang nhượng đất thuê. 

Theo BCTC quý 1/2017 của CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO), doanh thu giảm 2.5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 8.6 tỷ đồng do trong kỳ công ty đã tạm ngưng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ không mang lại lợi nhuận, chủ yếu chỉ tập trung mảng sản phẩm và dịch vụ container, rơmooc.

Chi phí lãi vay tăng hơn 64% lên gần 4.2 tỷ đồng do công ty đã tất toán bớt các khoản gốc vay dài hạn ngân hàng nên phải trả hết các khoản phát sinh tất toán trước hạn cho khoản vay dài hạn.

HDO cho biết thêm, công ty thu được khoản tiền từ sang nhượng đất thuê nên thu nhập khác tăng khá cao kéo theo lợi nhuận khác cũng tăng, đạt trên 5 tỷ đồng (quý 1/2016 âm hơn 218 triệu đồng).

Theo đó, tuy lợi nhuận thuần âm hơn 3 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn ở mức trên 1.3 tỷ đồng, tăng 16 lần so với quý 1/2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ gần 152 tỷ đồng đầu năm 2017 xuống chỉ còn hơn 38 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 18%, ghi nhận hơn 168 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: HDO_Baocaotaichinh_Q1_2017.zip

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) đạt doanh thu hợp nhất hơn 822 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) đạt doanh thu hợp nhất hơn 822 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 46% so với quý 1/2016.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng 37% so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán lại tăng hơn 53% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm hơn 32% so với quý 1/2016. Nguyên nhân là do chính sách thuế thay đổi, mặt hàng phốt pho xuất khẩu từ thuế suất 0% sang mặt hàng không chịu thuế dẫn đến việc không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT nên giá vốn tăng, lợi nhuận giảm.

Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào là than cốc tăng 32.71% so với quý 1/2016 nên giá thành sản xuất của công ty con DLC tăng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Được biết,  năm 2017, DGC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 426 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 1/2017, hàng tồn kho của DGC đã giảm hơn 36%, đạt hơn 109 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 124 tỷ, từ mức hơn 640 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã giảm xuống còn hơn 516 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

DGC_2017.4.24_846de68_BCTCHN_QI.2017_DGC.pdf
DGC_2017.4.24_dcdd5f7_GT_BCTCHN_QI.2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, UPCoM: VLC) đạt doanh thu hơn 676 tỷ đồng, tăng gần 9%; lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, UPCoM: VLC) đạt doanh thu hơn 676 tỷ đồng, tăng gần 9%; lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu tăng gần 9%, giá vốn hàng bán tăng 9% lên hơn 541 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 14% so với quý 1/2016, ở mức trên 121 tỷ đồng.

Theo VLC, hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn quý 1/2017 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ nhưng Tổng công ty đã thực hiên một số giải pháp phù hợp nhằm thích ứng với tình hình thực tế nên sản xuất chăn nuôi lợn vẫn ổn định. Bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa bò tiếp tục tăng trưởng tốt nên kết quả kinh doanh của Tổng công ty đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận tăng 11%, đạt gần 53 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, VLC dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2,800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng; cùng tăng nhẹ so với thực hiện 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 14%, đạt hơn 624 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm hơn 50 tỷ đồng xuống 292 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

VLC_2017.4.27_463545a_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_Quy_I_nam_2017.pdf
VLC_2017.4.27_2f9379f_VLC___giai_trinh_cong_bo_thong_tin_BCTC_quy_I_nam_2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Chế tạo Máy Dzĩ An (HNX: DZM) đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại âm hơn 1.5 tỷ đồng, trong khi ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Chế tạo Máy Dzĩ An (HNX: DZM) đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại âm hơn 1.5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm 1.3 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng gấp 2 lần nhưng giá vốn hàng bán lại tăng đến 2.27 lần, ở mức trên 47 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuân gộp chỉ tăng 47%, đạt trên 12 tỷ đồng.

Theo lý giải từ phía công ty, doanh thu tăng do vào tháng 3 công ty nhận được đơn hàng lớn cung cấp máy phát điện và nhà trạm từ một khách hàng lớn trong ngành viễn thông.

Mặc khác, do đơn hàng đột xuất và phải giao nhanh, ngoài năng lực sản xuất cũng như nguồn vốn ngắn hạn của công ty, vì thế công ty đã thuê ngoài phần lớn và mua vật tư chậm giá cao để đáp ứng.

Bên cạnh đó,  công ty phải chịu một khoản chi phí phát sinh lớn để nghiệm thu và thu nợ một dự án cung cấp máy phát điện kéo dài từ năm 2014.

Từ đó, lợi nhuận sau thuế âm hơn 1.5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm 1.3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, hàng tồn kho của DZM đã tăng 14 tỷ đồng, từ mức hơn 80 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng đến hơn 94 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác tăng hơn 43%, đạt hơn 1,984 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến khấu trừ thuế GTGT. /.

Tài liệu đính kèm: DZM_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Thép Pomina (HOSE: POM) đạt doanh thu hợp nhất hơn 2,700 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức trên 204 tỷ đồng, gấp gần 7 lần ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Thép Pomina (HOSE: POM) đạt doanh thu hợp nhất hơn 2,700 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức trên 204 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán tăng gần 18%, ở mức trên 2,450 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng gấp 2.6 lần, đạt hơn 287 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 3 lần từ mức hơn 1.3 tỷ đồng quý 1/2106 thì nay đã tăng đến hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm hơn 19%, nhưng vẫn chiếm hơn 47 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí khác tăng mạnh, gấp gần 2.5 lần so với cùng kỳ, chiếm hơn 9.2 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận khác âm hơn 9 tỷ đồng, quý 1/2016 lợi nhuận khác âm hơn 1.3 tỷ đồng.

Vậy nhưng, lãi ròng quý 1/2017 vẫn đạt hơn 204 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với quý 1/2017.

Theo giải trình của POM, sở dĩ lãi quý 1 đột biến tăng mạnh do thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng mạnh nên cả công ty mẹ và con của POM đều có lãi.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước, hơn 2,245 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm hơn 428 tỷ đồng từ mức 1,634 tỷ đầu năm 2017 thì nay chỉ còn 1,206 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm hơn 22%, chiếm 3,387 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: POM_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

It's me

Thanh Huy

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán