Chứng khoán phái sinh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo giới hạn vị thế áp dụng đối với hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30/HNX30 với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo giới hạn vị thế áp dụng đối với hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30/HNX30 với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng.

Với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giới hạn vị thế áp dụng là 20,000 HĐTL và 10,000 HĐTL áp dụng cho nhà đầu tư tổ chức.

Vị thế một chứng khoán phái sinh (CKPS) tại một thời điểm là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh còn hiệu lực mà nhà đầu tư đang nắm giữ tính đến thời điểm đó. Nhà đầu tư mua hoặc bán một CKPS được gọi là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán CKPS đó.

Giới hạn vị thế một CKPS là vị thế ròng tối đa của CKPS đó hoặc của CKPS đó và CKPS khác dựa trên cùng một tài sản cơ sở mà nhà đầu tư được quyền nắm giữ tại một thời điểm./.

UBCKNN đã cấp cho CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch ...

UBCKNN đã cấp cho CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

 

Như vậy, HSC là công ty chứng khoán (CTCK) thứ 7 được cấp phép cho hoạt động này sau CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI), CTCP VPBank (VPBS), CTCK Sài Gòn (SSI) và CTCK Bản Việt (VCSC).

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu.

Tài liệu đính kèm:
011_2017.5.26_353330f_Giay_CN_DDKKD_CKPS.pdf
011_2017.5.26_8eb9111_CBTT18___HSC.pdf
011_2017.5.26_9608a1f_Giay_CN_DDK_DV_bu_tru_TT_GDPS.pdf

Như vậy, Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

Như vậy, Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

 

Ngày 25/05, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho CTCP Chứng Khoán Bản Việt . Theo đó, Chứng khoán Bản Việt được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; cũng như đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Hiện Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán (CTCK) thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

Trước đó, UBCKNN đã công bố danh tính 5 CTCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI), CTCP VPBank (VPBS) và CTCK Sài Gòn (SSI).

Ngoài ra, UBCKNN cũng công bố một số CTCK đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm SSI, VND, BSI và VPBS.

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu./.

UBCK Nhà nước đã công bố danh tính một số công ty chứng khoán (CTCK) đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

UBCK Nhà nước đã công bố danh tính một số công ty chứng khoán (CTCK) đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu. Hiện UBCKNN đã công bố danh tính 4 CTCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI) và CTCP VPBank (VPBS).

Ngoài ra, UBCKNN cũng công bố một số CTCK đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm VND, BSI và VPBS.

Mới đây, CTCK Sài Gòn (SSI) cũng công bố UBCKNN đã cấp phép cho SSI đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đánh tiếng về hoạt động này, VND và SSI cho biết đã sẵn sàng vận hành hệ thống giao dịch, chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ và nhân sự cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Về quy định tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, ngoài yêu cầu theo Nghị định 42/2015/NĐ-CP, CTCK phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% trong 12 tháng, BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán và có ý kiến chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng yêu cầu đối với CTCK là trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 12 tháng gần nhất, đối với ngân hàng thương mại phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng trong 12 tháng gần nhất.

Nghị định 42/2015/NĐ-CP:

 • Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh: CTCK có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ với hoạt động tự doanh và từ 800 tỷ đồng với hoạt động môi giới…
 • Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh: Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 5,000 tỷ, CTCK có vốn từ 900 tỷ đồng với thành viên bù trừ trực tiếp và ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 7,000 tỷ, CTCK có vốn từ 1,200 tỷ đồng với thành viên bù trừ chung…

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư số 11/2016/TT-BTC và Thông tư số 23/2017/TT-BTC.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư số 11/2016/TT-BTC và Thông tư số 23/2017/TT-BTC.

Theo đó, Văn bản quy định rõ nhà đầu tư phải đảm bảo vị thế trên tài khoản giao dịch trong giới hạn vị thế theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vượt giới hạn vị thế, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế, bổ sung ký quỹ (nếu cần thiết) trong thời hạn theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Sau thời hạn quy định, nhà đầu tư không hoàn tất việc giảm vị thế thì thành viên bù trừ được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư. Trường hợp thành viên bù trừ không thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế của nhà đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ.

Đặc biệt, Văn bản còn cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo nguyên tắc tại mỗi thành viên giao dịch chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch. Ứng với mỗi tài khoản giao dịch, nhà đầu tư được mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định.

Ngoài ra, Văn Bản nêu rõ tổ chức kinh doanh chứng khoán được kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

a) Là tổ chức kinh doanh chứng khoán đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP;

b) Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong hai (02) năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong mười hai (12) tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh ;

c) Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

b) Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thànhviên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

c) Các tài liệu hợp lệ chứng minh tổ chức kinh doanh chứng khoán đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và các nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng phái sinh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

đ) Các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro áp dụng cho hoạt động chứng khoán phái sinh dự kiến thực hiện;

e) Bản thuyết trình về cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin với các hệ thống phù hợp (hệ thống giao dịch; hệ thống bù trừ, thanh toán).

Về quy đinh ký quỹ, thành viên bù trừ chỉ được sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư để ký quỹ, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, thực hiện thanh toán cho các vị thế trên tài khoản giao dịch tương ứng của chính nhà đầu tư đó; không được sử dụng để bảo đảm, hỗ trợ thanh toán, thực hiện thanh toán cho các tài khoản giao dịch khác, kể cả tài khoản thuộc sở hữu của cùng một nhà đầu tư; không được sử dụng làm tài sản bảo đảm hoặc để thanh toán cho các mục đích khác hoặc cho bên thứ ba, ngoại trừ quy định tại điểm d, đ khoản này; không được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của mình hoặc sử dụng để đầu tư. Lãi tiền gửi sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư theo lãi suất không kỳ hạn do ngân hàng thanh toán công bố;

Ngoài ra, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư phải được quản lý tách biệt, không phải và không được coi là tài sản của thành viên bù trừ, kể cả khi đã được ký quỹ trên tài khoản ký quỹ thành viên. Trường hợp thành viên bù trừ bị phá sản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư phải được hoàn trả hết cho nhà đầu tư sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của chính nhà đầu tư đó;

Trong trường hợp nhà đầu tư mất khả năng thanh toán, thành viên bù trừ được sử dụng, bán hoặc chuyển giao tài sản ký quỹ mà không cần sự chấp thuận của nhà đầu tư. Trong vòng một ngày trước khi và sau khi xử lý tài sản ký quỹ, thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc xử lý tài sản ký quỹ. Thông báo phải nêu rõ lý do, loại tài sản đã xử lý, phương thức và thời gian dự kiến xử lý (hoặc đã xử lý), giá trị dự ki ến thực hiện (hoặc đã thực hiện).

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư và của thành viên bù trừ đã nộp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hỗ trợ thanh toán cho các vị thế của nhà đầu tư và của thành viên bù trừ. Trong thời gian ký quỹ, nhà đầu tư, thành viên bù trừ vẫn được nhận các quyền và lợi ích phát sinh liên quan tới chứng khoán ký quỹ theo quy định pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán. Việc xử lý bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư đối với chứng khoán ký quỹ thực hiện theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế thành viên Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tại HNX, quy định cụ thể về yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch CKPS và hồ sơ thủ tục ...

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế thành viên Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tại HNX, quy định cụ thể về yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch CKPS và hồ sơ thủ tục đăng ký làm thành viên TTCKPS. Với việc ban hành Quy chế này, hệ thống văn bản pháp quy về thành viên thị trường về cơ bản đã hoàn tất để chuẩn bị cho ngày mở cửa TTCKPS vào quý 3/2017.

Theo đó, các công ty chứng khoán (CTCK), Ngân hàng thương mại (NHTM) cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK. Bên cạnh đó, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch CKPS và thông tin công bố của CTCK.

Đối với CTCK, NHTM đã chấm dứt tư cách thành viên trên TTCKPS, Quy chế cũng quy định về thời gian cần thiết để đăng ký lại thành viên trong trường hợp bị chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện là 2 năm, trường hợp bị chấm dứt bắt buộc là 3 năm.

Theo Quy chế này, CTCK có quyền nhận các thông tin cung cấp theo hợp đồng ký kết với Sở GDCK. NHTM có quyền kết nối và thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch CKPS và sử dụng các dịch vụ dành cho thành viên giao dịch đặc biệt do Sở GDCK cung cấp. Các CTCK, NHTM có nghĩa vụ phải duy trì điều kiện làm thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt theo quy định của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, Thông tư 11/2016/TT-BTC và Quy chế thành viên TTCKPS.

Đối với thành viên tạo lập thị trường, Quy chế đã đưa ra các quy định chi tiết về hồ sơ và thủ tục, trong đó để đăng ký trở thành thành viên tạo lập thị trường, các CTCK, NHTM phải thử nghiệm chức năng yết giá, ký hợp đồng tạo lập thị trường với Sở GDCK và đăng ký tài khoản thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường.

Ngoài ra, Quy chế này cũng quy định chế độ báo cáo, chế độ công bố thông tin đối với từng loại thành viên của TTCKPS, các quy định về đại diện giao dịch, cách thức giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm thành viên.

Trước đó, để chuẩn bị hành lang pháp lý cho TTCKPS, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP và Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC./.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của ...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Cụ thể, Thông tư 23 đã bổ sung thêm định nghĩa tài khoản giao dịch tổng. Theo đó, tài khoản giao dịch tổng là tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mà các vị thế mua và bán của cùng một hợp đồng tương lai (có cùng tài sản cơ sở và cùng tháng đáo hạn) được mở và duy trì cho đến khi thành viên bù trừ có đề nghị thực hiện đối trừ trên cơ sở thỏa thuận hoặc yêu cầu nhà đầu tư.

Đồng thời, Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung thêm điều kiện khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh. Đó là nhà đầu tư phải đảm bảo vị thế trên tài khoản giao dịch trong giới hạn vị thế theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vượt giới hạn vị thế, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế, bổ sung ký quỹ trong thời hạn theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Sau thời hạn quy định, nhà đầu tư không hoàn tất việc giảm vị thế thì thành viên thanh toán bù trừ được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư. Trường hợp thành viên bù trừ không thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế của nhà đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư đứng trên thành viên bù trừ.

Bên cạnh đó, Thông tư 23 còn bổ sung thêm các trường hợp nhà đầu tư được mở tài khoản giao dịch tổng bao gồm: Công ty quản lý quỹ theo quy định tại khoản 2 điều này được mở một tài khoản giao dịch tổng cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và một tài khoản cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài; Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài quy định tại khoản 3 điều này được mở một tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài và các trường hợp khác theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Ngoài ra, Thông tư 23 cũng cho phép thành viên bù trừ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 26 Nghị định số 42/2015 và có trách nhiệm tách biệt tiền gửi ký quỹ tới từng nhà đầu tư. Tiền gửi ký quỹ này thuộc sở hữu của nhà đầu tư, không thuộc sở hữu của thành viên bù trừ. Thành viên bù trừ được sử dụng tài khoản tiền gửi ký quỹ của Nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 điều này.

Thành viên bù trừ mở cho mỗi nhà đầu tư một tài khoản chứng khoán ký quỹ để quản lý tài sản ký quỹ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Thành viên không được bù trừ mở tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ chung.

Đối với trường hợp thanh toán lỗ lãi vị thế, Thông tư quy định rõ tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định hàng ngày trên cơ sở các vị thế mở cửa tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán cuối ngày của giao dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán (đối với vị thế vừa mở trong ngày); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế (đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong ngày giao dịch).

Còn tại cùng giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán ngày cuối cùng so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán (đối với vị thế vừa mở cửa trong ngày; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán của ngày giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế (đối với trường hợp mở và đóng vị thể trong ngày giao dịch).

Các mức giá trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán.

Đối với trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng, nếu là hợp đồng thanh toán dưới hình thức bằng tiền thì việc thanh toán hợp đồng được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng. Còn đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở thì nhà đầu tư bên bán phải chuyển giao tài sản cơ sở và nhà đầu tư bên mua phải thanh toán tiền theo điều khoản tại hợp đồng và quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017./.

Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi ...

Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017.

Ngày 18/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2017. Thông qua Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đánh giá, thị trường TPCP năm 2016 có khối lượng phát hành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kỳ hạn phát hành được cải thiện rõ rệt, lãi suất phát hành có xu hướng giảm, công tác tái cơ cấu danh mục nợ TPCP được triển khai có hiệu quả và cơ sở nhà đầu tư cải thiện tích cực. Cùng với đó, khung khổ chính sách của thị trường TPCP tiếp tục được hoàn thiện với 3 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định của Thủ tướng CP, 2 Quyết định của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng cũng cho biết, mục tiêu huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250,000 tỷ đồng TPCP, 34,395 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 8,000-10,000 tỷ đồng trái phiếu CQĐP.

Đặc biệt, sang năm 2017, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020. Trong đó, về các giải pháp điều hành thị trường, phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải tăng cường hơn nữa. Trên thị trường sơ cấp, sẽ thí điểm phát hành TPCP có lãi suất thả nổi từ quý 2, tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn dài 20, 30 năm; trên thị trường thứ cấp, đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động trong quý 1/2017; về thanh toán, thực hiện cơ chế chuyển chức năng thanh toán TPCP sang NHNN trong quý 1/2017; về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), xây dựng cơ sở dữ liệu phát hành TPDN để củng cố việc công bố thông tin trên thị trường TPDN.

Mặt khác, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm), trong đó kỳ hạn từ dưới 1 năm đến 3 năm chiếm khoảng 20%; kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%. Về sản phẩm phát hành , tiếp tục duy trì phát hành 3 sản phẩm là trái phiếu thanh toán lãi định kỳ 01 năm/1 lần; trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn (long short coupon bond) và trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ (zero coupon bond).

Với chức năng tổ chức, điều hành thị trường, năm 2017 HNX đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính gồm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Theo đó, đối với thị trường TPCP, HNX sẽ xúc tiến việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh trên cơ sở nhu cầu của tổ chức phát hành; phát triển hệ thống giao dịch trái phiếu có lãi suất thả nổi; chuẩn bị các điều kiện để bổ sung thành viên giao dịch là KBNN, ra mắt 2 sản phẩm Repos mới là vay TPCP để bán và bán/mua lại (sell/buy back). Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), HNX sẽ hoàn thiện Đề án phát triển thị trường TPDN (theo tiến độ yêu cầu của UBCKNN), hoàn thiện dự thảo Thông tư phát hành TPDN, xây dựng Cổng thông tin TPDN.

Điểm lại tình hình năm vừa qua, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết thêm, thị trường TPCP sơ cấp năm 2016 tăng trưởng gấp hơn 1.4 lần so với năm 2015 với tổng khối lượng phát hành của KBNN đạt 281,750 tỷ đồng, tất cả đều được đấu thầu qua HNX, đảm bảo công khai minh bạch và bình đẳng với các nhà đầu tư trên thị trường. Quy mô thị trường TPCP ngày càng mở rộng, tính đến 31/12/2016, dư nợ TPCP đạt khoảng 26% GDP.

Song song với đó, kỳ hạn vay bình quân năm 2016 đạt 8.71 năm, tăng 1.73 năm so với năm 2015, giúp kéo dài kỳ hạn còn lại của danh mục nợ TPCP từ mức 4.44 năm (năm 2015) lên mức lên 5.98 năm (năm 2016). Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 8.35% (năm 2015) lên 12.38% (năm 2016); tỷ trọng nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính tăng lên 20.13%, tỷ lệ sở hữu của khối các NHTM giảm xuống còn 51.7%./.

Trong năm 2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết sẽ triển khai bước đầu hai sản phẩm phái sinh tài chính trong khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động hàng hóa nông sản hay nguyên vật liệu ...

Trong năm 2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết sẽ triển khai bước đầu hai sản phẩm phái sinh tài chính trong khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động hàng hóa nông sản hay nguyên vật liệu đối với người nông dân và doanh nghiệp cũng rất cần thiết. Phải chăng nhà tạo lập chính sách đã bỏ quên người nông dân khi xây dựng TTCK phái sinh?

Hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam – những thách thức và chính sách” do khoa Tài chính, trường Đại học Kinh té TPHCM tổ chức sáng ngày 06/01

Tại hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam – những thách thức và chính sách”, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó GS.TS khoa Tài chính – Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ lịch sử sản phẩm phái sinh là bắt nguồn từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa nông sản cho người nông dân. Đặc biệt là đối với nền kinh tế Việt Nam với gốc là nông nghiệp và người nông dân lại đang đứng trước quá nhiều rủi ro về độ bất ổn trong biến động giá cả nông sản. Do đó, tại sao Việt Nam không tập trung xây dựng sàn giao dịch nông sản giao sau, Ủy ban chứng khoán nhà nước không dồn tâm huyết để nghiên cứu và triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cho nền sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trước?

Theo bà, hai sản phẩm phái sinh mà Ủy ban sắp đưa ra trong năm 2017 gồm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (VN30, HNX30) và trái phiếu Chính phủ không hề đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động giá cả cho người nông dân hay giá cả nguyên vật liệu cho doanh nghiệp mà chỉ phục vụ cho nhu cầu đầu tư. Nên chăng nhà làm chính sách cần đi vào thực tế, thiết kế những sản phẩm phù hợp với người nông dân và doanh nghiệp hơn?

Đại diện của UBCK cho biết thực tế lộ trình phát triển TTCK phái sinh đã có và chia làm ba giai đoạn. Dưới góc độ nhà chính sách thì cần phát triển từng bước, từng giai đoạn cụ thể. Hiện nay, TTCK phái sinh Việt Nam mới chỉ đang nằm ở giai đoạn 2 (2016-2020), giai đoạn chuẩn  bị cơ sở pháp lý và nền tảng hệ thống cho những sản phẩm phái sinh thô sơ nhất.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập việc xây dựng TTCK phái sinh ở các nước đi trước trên thế giới mà đặc biệt là Thái Lan, lời khuyên nhà làm chính sách nhận được là cần làm từng bước thận trọng và bước đầu tiên nên xây dựng hai sản phẩm phái sinh là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (VN30, HNX30) và trái phiếu Chính phủ, bước tiếp theo mới phát triển thêm các sản phẩm khác như quyền chọn và sau năm 2020 mới thực sự có sản phẩm phái sinh cho người nông dân phòng ngừa biến động giá cả nông sản…

Nguyên nhân lựa chọn 2 sản phẩm phái sinh này triển khai đầu tiên là do tính đơn giản và không quá phức tạp của nó. Ngoài ra, bên cạnh công dụng phòng ngừa thì sản phẩm phái sinh còn công dụng khác là hỗ trợ phát triển sản phẩm cơ sở thông qua thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút vốn ngoại là một mục tiêu quan trọng mà Chính phủ đang theo đuổi và để thu hút thì cần có nhiều sản phẩm đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro cho các quỹ đầu tư nước ngoài.

Bổ sung thêm, ông Trịnh Hoài Giang, Phó TGĐ Chứng khoán Hồ Chí Minh (HCM) cho biết tại Công ty đã tiến hành chạy thử sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu thì nhận thấy giao dịch đơn giản, dễ thực hiện chứ không hề phức tạp như suy nghĩ ban đầu.

Đồng thời, cũng chính sự thận trọng làm từng bước trong các chính sách để cho ra đời TTCK phái sinh mà ông Giang cho rằng không nên quá kỳ vọng bởi phạm vi TTCK phái sinh ra đời trong năm 2017 là rất hạn chế.

Ngoài ra, tại Hội thảo nhiều chuyên gia cùng các CTCK và nhà quản lý đều nhìn nhận để TTCK phái sinh phát triển được thì cần các yếu tố như thanh khoản thị trường cơ sở đã đủ lớn chưa; hạ tầng cơ sở của Sở giao dịch, CTCK, ngân hàng, trung tâm lưu ký về hệ thống giao dịch có đủ đáp ứng nhu cầu; vấn đề quản lý quản trị rủi ro, ký quỹ ra sao và cơ sở pháp lý. Hơn nữa, một vấn đề không kém phần quan trọng là công tác truyền tải thông tin, kiến thức cho nhân viên CTCK, nhà đầu tư. Người tham gia TTCK phái sinh cần có kiến thức nhất định để nắm rõ rủi ro./.

Tại Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã nêu ra các nhiệm vụ chính trong năm 2017.

Tại Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã nêu ra các nhiệm vụ chính trong năm 2017.

Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm tại HNX

Cụ thể, bước sang năm 2017, Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng mặc dù nền kinh tế được dự báo còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt và những giải pháp quan trọng của Chính phủ thì có thể hy vọng nền kinh tế sẽ duy trì được động lực, phát triển ổn định. Do vậy, Thị trường chứng khoán sẽ có những bước phát triển tích cực hơn. Trong năm 2017 cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là hệ thống Luật chứng khoán thế hệ mới trên tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và thông lệ quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán và cơ quan quản lý. Đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán với nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các loại sản phẩm, nghiệp vụ đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát bảo đảm tính công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ ba, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động từ quý 2/2017; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của TTCK, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. Hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2018.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch TPCP nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả vốn đầu tư phát triển cho ngân sách nhà nước; kết hợp với việc cơ cấu lại nợ trong nước theo hướng kéo dài kỳ hạn bình quân của TTCP; đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; phát triển trái phiếu chính quyền địa phương gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thu chi ngân sách nhà nước, thúc đẩy các địa phương tăng cường công tác huy đông vốn trên thị trường TPCP và phát hành trái phiếu xanh.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN; tiếp tục chủ động hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về cổ phần hóa, tái cơ cấu và phát triển thị trường chứng khoán./.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) lấy ý kiến thành viên thị trường. Trong đó, đáng chú ý là quy chế về ...

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) lấy ý kiến thành viên thị trường. Trong đó, đáng chú ý là quy chế về hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại HOSE.

* Quý 1/2017 sẽ có sản phẩm Covered Warrant cho NĐT giao dịch?

HOSE công bố Dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Tổ chức phát hành chứng quyền ở đây là công ty chứng khoán đáp ứng điều kiện về việc được phát hành chứng quyền. Theo đó, tổ chức phát hành chứng quyền có trách nhiệm thực hiện hoạt động tạo lập thị trường theo quy định tại Điều 11 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính. Giao dịch tạo lập thị trường thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do HOSE cung cấp.

Về quyền của nhà tạo lập thị trường, bao gồm được mở tài khoản tạo lập thị trường để thực hiện các giao dịch chứng quyền với nhà đầu tư nhằm tạo thanh khoản cho chứng quyền đã phát hành; được đặt lệnh giao dịch chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường với mức giá do tổ chức tạo lập thị trường tự xác định, đảm bảo nằm trong biên độ dao động giá cho phép theo quy định tại Quy chế hướng dẫn giao dịch của HOSE.

Quan trọng hơn, về nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường, sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa năm (05) phút phải tham gia đặt lệnh khi một trong các sự việc sau xảy ra và tồn tại quá năm (05) phút:

 • Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền.
 • Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất lớn hơn 10 bước giá.

Khi tham gia đặt lệnh theo quy định, tổ chức tạo lập thị trường phải tuân thủ:

 • Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền.
 • Đưa ra chào giá ít nhất năm (05) phút một (01) lần.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất phải nhỏ hơn 10 bước giá.
 • Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải đặt cả lệnh mua và lệnh bán.
 • Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút.

Trong các trường hợp sau, tổ chức phát hành không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:

 • Năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở của thị trường.
 • Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch.
 • Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường không đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại khoản 4a Điều 5 cho lệnh bán, tổ chức tạo lập thị trường chỉ có thể cung cấp lệnh mua.
 • Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp tổ chức phát hành chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư).
 • Giá chứng quyền tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán hoặc giá chứng quyền giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua.
 • Giá chứng khoán cơ sở tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền bán.
 • Giá chứng khoán cơ sở giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh bán (ask) đối với chứng quyền bán.
 • Chứng quyền đang ở trạng thái có lãi từ 30% trở lên (tức chứng quyền mua đang có giá chứng khoán cơ sở cao hơn 30% so với giá thực hiện hoặc chứng quyền bán đang có giá chứng khoán cơ sở thấp hơn 30% so với giá thực hiện), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán (ask).
 • Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh.
 • Các trường hợp khác được HOSE áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức phát hành thực hiện hoạt động tạo lập thị trường phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ cho HOSE trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo, báo cáo theo yêu cầu trong trường hợp cần thiết hay HOSE có quyền yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo.

Ngoài ra, theo quy chế niêm yết Covered Warrant tại HOSE, thì các thủ tục quy trình niêm yết, thay đổi, niêm yết, ngừng, hủy niêm yết Covered Warrant đều được thực hiện trong thời gian từ 2 đến 5 ngày làm việc. Cụ thể, tổ chức phát hành đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở GDCK. Sở GDCK sẽ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền cho tổ chức phát hành và hồ sơ đăng ký niêm yết đã đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền. Trường hợp từ chối, Sở GDCK trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ra quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền, chứng quyền được chính thức giao dịch trên hệ thống.

Các ý kiến góp ý gửi về HOSE trước ngày 5/12/2016./.

Thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lấy ý kiến thành viên thị trường dự thảo các quy chế liên quan.

Thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lấy ý kiến thành viên thị trường dự thảo các quy chế liên quan.

Bao gồm:

 • Dự thảo quy chế niêm yết CW.
 • Dự thảo quy chế công bố thông tin và quản lý hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với CW.
 • Dự thảo quy chế giao dịch chứng khoán (có bổ sung quy định về CW).
 • Dự thảo quy chế hoạt động tạo lập thị trường đối với tổ chức phát hành CW.

* Tài liệu đính kèm

20161128_161122 QUY CHE CBTT VA QUAN LY HD PNRR CW -final- WG.pdf

20161128_161122 Quy che giao dich bo sung CW -final - WG.pdf

20161128_161122 Quy che hoat dong tao lap thi truong - final-WG.pdf

20161128_161122 QUY CHE NY CW - final - WG.pdf

Chứng khoán phái sinh vốn là một công cụ phòng ngừa rủi ro nhưng bản chất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không kém. Do vậy cả Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký cùng các đơn vị thành viên ...

Chứng khoán phái sinh vốn là một công cụ phòng ngừa rủi ro nhưng bản chất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không kém. Do vậy cả Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký cùng các đơn vị thành viên đều phải có cơ chế quản trị rủi ro cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Hội thảo quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh

Phát biểu tại Hội thảo quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh sáng ngày 10/11, bà Thị Nguyễn Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách HNX cho biết theo lộ trình thì tháng 12 sẽ phải báo cáo với Chính phủ về quá trình chuẩn bị và kết quả chạy thử thị trường chứng khoán phái sinh để nếu vận hành tốt thì quý 1/2017 chính thức ra mắt. Thị trường chứng khoán phái sinh tuy là công cụ phòng ngừa rủi ro nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Đồng quan điểm, ông Đặng Tài An Trang, Phó chánh văn phòng UBCKNN cho rằng rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh còn khó nhận diện hơn so với thị trường cơ sở. Do vậy, cần có cơ chế quản lý rủi ro nhằm bảo vệ nhà đầu tư, thị trường vận hành công bằng, hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Bảo vệ nhà đầu tư bằng cách quản lý tách bạch tiền và chứng khoán, không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thành viên, giao dịch tự doanh tách bạch với giao dịch khách hàng, yêu cầu trình độ, đạo đức hành nghề của nhân viên, giảm thiểu khả năng đổ vỡ như yêu cầu về an toàn vốn, ký quỹ, chứng chỉ quỹ... Giảm rủi ro hệ thống bằng cách giám sát thường xuyên an toàn vốn, yêu cầu áp dụng các cơ chế quản trị rủi ro, bảo đảm khả năng chịu thua lỗ, kiểm soát giao dịch rủi ro quá mức, quy trình, hệ thống quản trị rủi ro thanh toán bù trừ, cơ chế xử lý đổ vỡ hiệu quả.

Hiện nay, Nghị định số 42 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh cùng Thông tư 11 hướng dẫn NĐ 42 đã nêu ra các quy định nhằm quản lý, quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh. Đó là gồm điều kiện kinh doanh đối với công ty chứng khoán về vốn, về sức khoẻ tài chính; điều kiện kinh doanh đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán; chỉ Sở giao dịch chứng khoán mới được phép tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là đơn vị duy nhất tổ chức và chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động thanh toán bù trừ.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng thị trường chứng khoán phái sinh chia sẻ có hai rủi ro mà HNX cần phòng tránh là nguy cơ thao túng giá và rủi ro vận hành.

Đối với nguy cơ thao túng giá thì có thao túng giá giao dịch và thao túng giá thanh toán (giá thanh toán hằng ngày và thanh toán cuối ngày). Trong đó, quan trọng là cơ chế xác định giá và các loại giá mà các bên tham gia đưa ra, việc xác định giá sao cho công bằng nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Một trong các biện pháp của HNX trong quản trị rủi ro là lựa chọn tài sản cơ sở và thiết kế sản phẩm tránh thao túng giá. Trong giai đoạn đầu của vận hành thị trường chứng khoán phái sinh sẽ có hai sản phẩm là hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu (VN30, HNX30) và trái phiếu Chính phủ.

Với HĐTL chỉ số cổ phiếu, sản phẩm phải mang tính đại diện, phù hợp với thông lệ quốc tế, loại trừ ảnh hưởng cổ phiếu lớn, tính toán và công bố thông tin phải chính xác, minh bạch, kịp thời, điều chỉnh và xem xét định kỳ để đảm bảo phản ánh xu hướng cập nhật.

Với HĐTL trái phiếu Chính phủ (TPCP) thì là giả định TPCP chuẩn do kho bạc Nhà nước phát hành, kỳ hạn năm năm, mệnh giá 100,000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần và trả gốc một lần khi đáo hạn.

Phương thức thanh toán của hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu là bằng tiền và hợp đồng tương lai trái phiếu là thanh toán bằng chuyển giao vật chất (do trong quá trình nghiên cứu HNX nhận thấy việc thanh toán bằng tiền với trái phiếu rất dễ bị thao túng giá).

Biên độ dao động dự kiến 7% với HĐTL chỉ số VN30, 10% với HNX30 và 5% với TPCP 5 năm.

Quy định giao dịch là cấm sửa, huỷ trong phiên khớp lệnh định kỳ phòng tránh làm giá, giới hạn khối lượng đặt lệnh lớn phòng tránh lỗi và giới hạn vị thế.

Ngoài ra, HNX cũng có các giải pháp để phòng ngừa rủi ro là quản lý, giám sát thành viên; phòng ngừa rủi ro của hệ thống giao dịch; thống kê cảnh báo, giám sát, an ninh, an toàn trong vận hành.

Không nằm ngoài, VSD cũng xây dựng cơ chế quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động mô hình đối tác thanh toán trung tâm (CCP), trong đó có hình thành quỹ bù trừ từ các khoản đóng góp của thành viên bù trừ để bồi thường thiệt hại và hoàn tất việc thực hiện hợp đồng trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán./.

Ngày 11/10, CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa ký kết hợp tác trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử cho ...

Ngày 11/10, CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa ký kết hợp tác trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử cho thị trường chứng khoán phái sinh.

VNDirect cho biết hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty đã dần được hoàn thiện và sẵn sàng để thử nghiệm kết nối với Sở GDCK Hà Nội cũng như Trung tâm lưu ký chứng khoán trong thời gian tới.

Về phía ViettinBank, đây là một trong những ngân hàng được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm “Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK”./.

Việc chạy thử hệ thống giao dịch của thị trường phái sinh dự kiến sẽ được triển khai từ 17/10/2016 cho tới cuối năm.

Việc chạy thử hệ thống giao dịch của thị trường phái sinh dự kiến sẽ được triển khai từ 17/10/2016 cho tới cuối năm.

Thông tin được đưa ra trong buổi Hội nghị thường niên công tác thành viên năm 2016 được Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc phòng Thị trường Chứng khoán phái sinh HNX cho biết, việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường và các mẫu hợp đồng đã được HNX lấy ý kiến các thành viên và sẽ trình UBCK phê duyệt trong thời gian tới.

Dự kiến quá trình chạy thử nghiệm hệ thống bốn bên giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), Sở HNX, Ngân hàng thanh toán (VietinBank) và các CTCK thành viên sẽ được HNX bắt đầu triển khai từ ngày 17/10 tới đây cho tới cuối năm 2016. Trước đó, việc test hệ thống ba bên giữa HNX, VSD và Ngân hàng thanh toán đã được thực hiện từ tháng 8/2016.

Trước câu hỏi của đại diện CTCK MB (MBS) về việc phải thực hiện ký các hợp đồng khung với Ngân hàng thanh toán trước khi tham gia quá trình thử nghiệm, bà Đồng Thị Quỳnh Lê, Giám đốc Trung tâm thanh toán của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) – ngân hàng được UBCK lựa chọn là Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh cho biết, việc ký các hợp đồng khung giữa CTCK và VietinBank để có thể tham gia quá trình thử nghiệm là không bắt buộc.

Cũng theo bà Lê, chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của UBCK và HNX, các CTCK đều có thể tham gia quá trình thử nghiệm hệ thống, tuy nhiên việc ký các hợp đồng khung sẽ đảm bảo tính pháp lý giữa các việc kết nối và là thủ tục cần thiết chuẩn bị cho quá trình chạy chính thức.

Đại diện VSD, ông Dương Ngọc Tuấn - Phó TGĐ cho rằng, việc thực hiện chạy thử hệ thống trong thời gian 2 tháng cuối năm 2016 là rất gấp rút nên sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch. Nếu không tham gia ngay trong đợt chạy thử đầu tiên bắt đầu từ 17/10, các CTCK hoàn toàn có thể tham gia vào các đợt tiếp theo, dự kiến từ ngày 17/10 – 20/12/2016 sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Đối với một số quy định chưa được nêu ra trong các Thông tư hướng dẫn theo câu hỏi của đại diện CTCK VNDirect (VND), theo ông Tuấn, thực tế các văn bản hướng dẫn trước đó đã “trao quyền” cho các đơn vị thành viên tham gia. Đơn cử như với các quy định về mức ký quỹ thì văn bản trước đây đã có nêu rõ về mức tối thiểu đối với những hợp đồng, mà từ đó các CTCK có căn cứ để đưa ra các khung theo từng công ty./.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh ...

Thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) triển khai xây dựng dự thảo “Quy chế thành viên trên thị trường chứng khoán phái sinh” và “Quy chế niêm yết và giao dịch Hợp đồng tương lai” nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh.

Để hoàn thiện dự thảo, HNX tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh và Quy chế niêm yết và giao dịch Hợp đồng tương lai.

File đính kèm:

9_20169669abQCTV_20.9.pdf

9_20168b2b29QCGD_20.9.pdf

Tại buổi họp báo tháng 9, lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội cho biết các công tác chuẩn bị cho việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017 vẫn đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Tuy ...

Tại buổi họp báo tháng 9, lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội cho biết các công tác chuẩn bị cho việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017 vẫn đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, thời điểm ban đầu sẽ chỉ có 10 CTCK tham gia.

Họp báo tháng 9 diễn ra tại Sở GDCK Hà Nội ngày 15/09

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường (UBCKNN), đã trao đổi về khung pháp lý đối với thị trường chứng khoán phái sinh. Theo bà Bình, khung pháp lý cho thị trường đã cơ bản hoàn tất. Tháng 5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2015/NĐ-CP về CKPS và thị trường CKPS, đây được coi là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất đến thời điểm hiện tại. Trong tháng 1, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP điều chỉnh các nội dung về sản phẩm, tổ chức hoạt động của thị trường và của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thị trường. Hiện nay, các quy chế nghiệp vụ, quy định giám sát thị trường đang được hoàn thiện.

Đại diện lãnh đạo HNX, ông Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc, cho biết công tác xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống giao dịch, đào tạo thành viên, đang được tiến hành theo đúng kế hoạch được giao. HNX hiện đang dự thảo quy chế niêm yết, quy chế quản lý thành viên. Bên cạnh đó, HNX cũng tham gia các hoạt động đào tạo về chứng khoán phái sinh của Bộ Tài chính và UBCKNN, chương trình đào tạo người hành nghề của UBCKNN và phối hợp với các CTCK để tổ chức hội thảo giới thiệu về thị trường chứng khoán phái sinh tới công chúng đầu tư.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở trang thiết bị công nghệ phục vụ cho thị trường, lãnh đạo Sở cho biết về cơ bản đã được hoàn thành. HNX và VSD sẽ phối hợp để thực hiện kiến thử hệ thống với các thành viên. Từ tháng 4, HNX đã chạy thử hệ thống và sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước sang năm 2017.

Bà Bình cũng cho biết, ở thời điểm ban đầu khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, sẽ có 10 công ty chứng khoán tham gia là các định chế trung gian, đây là các đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, dịch vụ khách hàng tốt và quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Hiện nay, các đơn vị này cũng đang nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực để chuẩn bị cho thị trường./.

Mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh vừa được công bố với các thành viên trên thị trường chứng khoán vào sáng nay 16-3.

Mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh vừa được công bố với các thành viên trên thị trường chứng khoán vào sáng nay 16-3.

Công bố hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh với các thành viên trên thị trường chứng khoán ngày 16-3. Ảnh: HNX cung cấp

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hôm nay đã phối hợp tổ chức công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh của thị trường chứng khoán Việt Nam, theo thông tin từ HNX. 

Chứng khoán phái sinh là một “thị trường con” và là bộ phận quan trọng của thị trường chứng khoán hoàn chỉnh. Bộ Tài chính đã giao HNX tổ chức triển khai thị trường này, đồng thời giao VSD thực hiện bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh vào tháng 7 năm 2015.

Mô hình và lộ trình triển khai hệ thống được công bố hôm nay để các thành viên thị trường, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các tổ chức trung gian chuẩn bị và phối hợp với HNX và VSD để cùng đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào vận hành cuối năm nay theo kế hoạch.

”Thị trường chứng khoán phái sinh là một giải pháp mang tính cốt lõi cho việc phát triển thị trường chứng khoán hoàn thiện trong tương lai”, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX, cho biết. Chuẩn kết nối hệ thống cho các thành viên sẽ được công bố vào tháng 4 tới.

Các thành viên sẽ bắt đầu kiểm thử hệ thống với hai cơ quan vận hành thị trường là HNX và VSD từ tháng 9 đến tháng 10. Dự kiến đến cuối năm 2016, hệ thống giao dịch và hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó tổng giám đốc HNX, cho biết hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ được thiết kế với ba chức năng: quản lý thành viên, giao dịch và thống kê, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Hệ thống sẽ phân loại, phân quyền khác nhau cho hai loại thành viên giao dịch thông thường và thành viên tạo lập thị trường.

Năng lực hệ thống có thể đáp ứng tới 15.000 sổ lệnh, theo ông Dương Ngọc Tuấn, Phó tổng giám đốc VSD. Hệ thống có khả năng đáp ứng tối thiểu 600.000 tài khoản và xử lý trên 15.000 giao dịch thanh toán/phút.

Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (4 mã hợp đồng) và hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (3 mã hợp đồng) sẽ là hai sản phẩm được đưa vào giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam.

Hồng Phúc

tbktsg

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng ...

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng yêu cầu đối với CTCK là trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 12 tháng gần nhất.

* Toàn văn Thông tư 11

Ngày 19/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, các sản phẩm chứng khoán phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thị trường.

Trong đó, hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán do SGDCK thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số do SGDCK ban hành sau khi được UBCKNN chấp thuận. Hợp đồng tương lai chỉ số khi đáo hạn được thực hiện dưới hình thức thanh toán bằng tiền.

Còn về hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tài sản cơ bản là trái phiếu Chính phủ (TPCP) đang giao dịch hoặc TPCP giả định có một số đặc trưng cơ bản của TPCP. Hợp đồng tương lai TPCP khi đáo hạn được thực hiện dưới hình thức thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao tài sản.

Để thực hiện giao dịch CKPS, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch CKPS tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường mở tại CTCK đồng thời là thành viên giao dịch CKPS, nhà đầu tư được sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này để thực hiện giao dịch CKPS sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định.

Về quy định tổ chức kinh doanh CKPS, ngoài yêu cầu theo Nghị định 42/2015/NĐ-CP, CTCK phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% trong 12 tháng, cáo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và có ý kiến chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng yêu cầu đối với CTCK là trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 12 tháng gần nhất, đối với ngân hàng thương mại phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng trong 12 tháng gần nhất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016./.

Tại buổi hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant), đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết theo lộ trình ...

Tại buổi hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant), đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết theo lộ trình thì thông tư này sẽ được ký ban hành trong quý 1/2016.

Hội thảo lấy ký kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm diễn ra tại HOSE sáng 08/01/2016

Được biết, từ năm 2014, Bộ Tài chính đã có chủ trương nghiên cứu, tạo cơ sở pháp lý để triển khai chào bán và giao dịch Covered warrant tại TTCK Việt Nam. Năm 2015, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được ban hành đã đưa ra định nghĩa về Covered Warrant và quy định cụ thể điều kiện của tổ chức phát hành. Theo lộ trình, dự kiến quý 1/2016, Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch Covered warrant được ký ban hành.

Covered warrant là công cụ tài chính có tính chất như một quyền chọn được phát hành bởi một tổ chức tài chính hay một công ty chứng khoán (CTCK) cho phép người nắm giữ quyền được mua hoặc bán tài sản cơ sở với một khối lượng xác định từ tổ chức phát hành tại một mức giá vào hoặc trước thời điểm được xác định.

Đối với nhà đầu tư, đây là sản phẩm mang lại lợi ích như sử dụng tác dụng đòn bẩy, lợi nhuận không hạn chế nhưng khoản lỗ tối đa cố định, có thanh khoản và phí giao dịch thấp. Nhưng sản phẩm này lại có mặt hạn chế là không có quyền cổ đông. Đối với CTCK, Covered warrant giúp đa dạng nguồn thu và ổn định ngay cả khi thị trường giảm giá một chiều, song buộc các CTCK phải kiểm soát được rủi ro thanh khoản của cả chứng quyền lẫn tài sản cơ sở./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng