CIC8: Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 4

13-06-2008 09:41:38+07:00
13/06/2008 09:41 0
  •  

CIC8: Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 4

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 công bố về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2007

 - Giá trị sản lượng    : 346.931.000.000 đồng

 - Giá trị doanh thu    : 328.971.451.762 đồng

 - Lợi nhuận trước thuế   :  45.152.482.998 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2007

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007

Lợi nhuận chưa phân phối là 39.663.312.554 đồng, được phân phối chia cổ tức năm 2007 với tỷ lệ là 20% bằng tiền mặt.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2007 (đợt 2) là 15/5/2008.

Lợi nhuận giữ lại sau khi trừ đi phân chia cổ tức sẽ được trích lập các quỹ sau:

- Quỹ dự trữ   : chiếm 70%

- Quỹ khen thưởng   : chiếm 20%

- Quỹ phúc lợi   : chiếm 10%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2008

 - Giá trị doanh thu    : 682.770.000.000 đồng

 - Lợi nhuận trước thuế   :   52.150.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2007 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2008

Số tiền thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2007 là 314.632.924 đồng (bằng 0,1% x Doanh thu)

Đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2008 là 0,1% x Doanh thu thực hiện

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty

Giao cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm sửa đổi câu chữ Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành

Điều 7: Thông qua chủ trương chuyển đổi mệnh giá cổ phần

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần hiện hữu là 100.000 đồng/cổ phần được điều chỉnh mệnh giá mới là 10.000 đồng / cổ phần; đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm tiến hành.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2007

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2008.

Điều 9: Thông qua phương án điều chỉnh giá bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2008 về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn

- Căn cứ vào tình hình thị trường vốn hiện tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép điều chỉnh giá bán cổ phần như sau:

+ Đối với cổ đông thành lập cũ (theo danh sách chốt ngày 10/4/2007): được mua với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới) với giá bán được điều chỉnh là 130.000 đồng/cổ phần.

+ Đối với cổ đông hiện hữu: được mua với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới) với giá bán được điều chỉnh là 150.000 đồng/cổ phần.

+ Đối với cổ đông chiến lược là Công ty Tài chính dầu khí – Chi nhánh Tp.HCM sẽ được mua thêm cho đủ tỷ lệ sở hữu là 10% vốn điều lệ mới (tức sở hữu 200.000 cổ phần). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II đàm phán giá bán với Công ty Tài chính dầu khí – Chi nhánh Tp.HCM với giá không thấp hơn mức 140.000 đồng/cổ phần.

Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (năm 2008-2012) như sau:

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

1. Huỳnh Hữu Phước - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Lưu Quang Lãm - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

3. Trần Thanh Kỳ - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

4. Nguyễn Tâm Tiến - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

5. Đinh Văn Sửu - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Phùng Thị Thu Trang

2. Vũ Thị Hậu

3. Hoàng Văn Lợi

Điều 11: Thông qua chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ông Huỳnh Hữu Phước – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8

vietstock

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang