Licogi16: Kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

07-07-2008 11:50:45+07:00
07/07/2008 11:50 0
  •  

Licogi16: Kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 thông báo về kết quả mua lại cổ phiếu làm  cổ phiếu quỹ như sau:

Mục đích mua: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Khối lượng mua: 216.500 cổ phần.

Thời gian mua: Từ ngày 07/06/2008 đến ngày 15/06/2008.

Vietstock

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang