logo

UBCKNN chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit

06-08-2008 17:07:00+07:00
06/08/2008 17:07 0
  •  

UBCKNN chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit, ngày 05/8/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 1588/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện một số công việc sau:

- Bổ sung Điều lệ mới của Công ty đã được thông qua có nội dung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2005.

- Bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh mức giá khởi điểm đấu giá; danh sách đối tác chiến lược dự kiến và danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu.

- Bổ sung vào Bản cáo bạch cơ sở pháp lý của các Dự án có sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; việc có hay chưa có cam kết của Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng để bổ sung vốn cho Dự án.

- Cập nhập số liệu báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008 váo các bảng biểu của Bản cáo bạch.

- Cập nhập và rà soát chi tiết phương án chào bán, bổ sung vào Bản cáo bạch nếu có thay đổi.

- Gửi đến UBCKNN 06 Bản cáo bạch chính thức (bao gồm đầy đủ ngày tháng, chữ ký và Phụ lục theo quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007) để UBCKNN chấp thuận trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, Công ty phải công bố bản thông báo phát hành trên 03 số liên tiếp của 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết theo quy định tại Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính. Bản dự thảo thông báo phát hành phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang