Công văn của UBCKNN gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM và Tcty Xây dựng CTGT 6

23-10-2008 18:29:12+07:00
23/10/2008 18:29 0
  •  

Công văn của UBCKNN gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM và Tcty Xây dựng CTGT 6

Ngày 21/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 2109/UBCK-TT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về việc vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 61.

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xây dựng công trình giao thông 61, UBCKNN nhận thấy: trong tháng 7 và 8/2008, CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 13,881 tỷ đồng lên 16,173 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Theo quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ từ 13,881 tỷ đồng lên 16,173 tỷ đồng của CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 cho trên 100 cổ đông là đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với UBCKNN. Tuy nhiên, trong tháng 7 và 8/2008, CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng điều kiện hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện, lỗ luỹ kế của CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 tính đến ngày 31/12/2007 là 9,350 tỷ đồng. Như vậy, CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 đã thực hiện chào bán chứng khoán khi không đủ điều kiện chào bán.

Việc CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đủ điều kiện thực hiện chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán (không đáp ứng điều kiện “không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán”) và không đăng ký với UBCKNN là trái với các quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

UBCKNN thông báo về vi phạm của CTCP Xây dựng công trình giao thông 61 để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 biết và có biện pháp quản lý, giám sát, xử lý theo thẩm quyền.

UBCKNN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang