DOHACO: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009

22-04-2009 10:15:24+07:00
22/04/2009 10:15 0
  •  

DOHACO: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 thông qua những nội dung sau:                                    

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2009 (có kế hoạch kèm theo)

+ Tổng doanh thu: 320.000.000.000 đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 16.179.718.188 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2008:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 325.736.303 đồng (4% lợi nhuận sau thuế)

+ Chi cổ tức cho cổ đông 8.000.000.000 đồng (10%/vốn điều lệ)

+ Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2008: 122.151.114 đồng (1,5% lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ phát triển sản xuất: 967.000.000 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:

+ Quỹ dự trữ: 2% lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

+ Chia cổ tức cho cổ đông từ 12%/vốn điều lệ trở lên

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 2% lợi nhuận sau thuế

+ Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty: 1% lợi nhuận sau thuế, nếu vượt kế hoạch thưởng 10% trên số lợi nhuận sau thuế vượt.

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán tài khóa năm 2009:

+ Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính (DNP)

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

+ Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

- Nhất trí ông Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty trong năm tài khóa 2009.

- Thống nhất Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo dự thảo đã trình bày.

- Nhất trí điều chỉnh bổ sung tổng dự toán kinh phí dự án đầu tư Nhà máy Giấy Giao Long giai đoạn 1 theo đề xuất của Hội đồng quản trị là: 165.381.505.864 đồng; Nhất trí Uỷ quyền Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc công ty quan hệ các tổ chức tín dụng tài trợ bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động theo kế hoạch dự kiến.

ubcknn

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang