BPMC: Phát hành CP thưởng cho CĐ hiện hữu để tăng VĐL

20-05-2009 14:58:49+07:00
20/05/2009 14:58 0
  •  

BPMC: Phát hành CP thưởng cho CĐ hiện hữu để tăng VĐL

Ngày 20/5/2009, Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận (BPMC) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau: 

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng)

- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu vào ngày chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng.

- Số lượng chứng khoán phát hành: 457.560 cổ phiếu

- Tổng giá trị đợt phát hành: 4.575.600.000 đồng

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng: 29/4/2009

- Ngày phát hành cổ phiếu thưởng: 30/5/ 2009

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu; cơ cấu lại nguồn vốn công ty.

- Nguồn để tăng vốn điều lệ: Vốn điều lệ tăng từ 19.065.000.000 đồng lên 23.640.600.000 đồng; Tỷ lệ tăng 24%, tương ứng giá trị tăng thêm 4.575.600.000 đồng. Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 4.500.000.000 đồng

+ Lợi nhuận tích lũy: 75.600.000 đồng

- Phương án phát hành: Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 24%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì được thưởng 24 cổ phiếu.

- Nguyên tắc làm tròn số và xử lý số cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ các cổ đông sẽ được Công đoàn Công ty mua lại (36 cổ phiếu) làm cổ phiếu thưởng cho CB-CNV theo giá bằng mệnh giá. Số tiền này cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông A hiện đang sở hữu 2.780 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là: 2.780 x 24 % = 667,2 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A thực nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 667 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ được Công đoàn Công ty mua lại làm cổ phiếu thưởng cho CB-CNV với giá bằng mệnh giá: 0,2 x 10.000 đồng  = 2.000 đồng. Số tiền này sẽ được trả cho cổ đông A.

ubcknn

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang