Trình Thủ tướng chính sách thuế dành cho báo chí

20-08-2010 08:57:19+07:00
20/08/2010 08:57 0
  •  

Trình Thủ tướng chính sách thuế dành cho báo chí

* Trích 10% thu nhập tính thuế đầu tư đổi mới công nghệ

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng một số đề xuất về chính sách thuế đối với hoạt động báo chí.

Theo Bộ Tài chính, các đề xuất trên dựa theo nguyên tắc các báo được dùng thu nhập từ hoạt động quảng cáo để bù đắp chênh lệch chi lớn hơn thu (nếu có) của hoạt động báo chí trước khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); vận dụng cách xác định thu nhập tính thuế TNDN phù hợp với đặc thù của hoạt động cơ quan báo chí; hướng dẫn các báo được trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định.

Bộ Tài chính đưa ra một số đề xuất chính sách thuế cụ thể đối với loại hình báo tự đảm bảo chi phí hoạt động.

Theo đó, về lĩnh vực thuế TNDN, bộ trình Thủ tướng quy định báo tự đảm bảo chi phí hoạt động được tính chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo số tiền lương mà báo thực trả cho người lao động, được quy định trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Với hướng giải quyết này, theo Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo sự công bằng và bình đẳng như doanh nghiệp cũng như phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

Cũng theo Bộ Tài chính, quy định về “tiền công, tiền lương” tại nghị định 43 (năm 2006) của Chính phủ là nhằm quản lý cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nếu thuế TNDN áp dụng theo quy định này thì dẫn đến sự chưa công bằng giữa đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động với các doanh nghiệp.

Theo phản ảnh của các báo, thời gian qua hoạt động phát hành không có lãi, thậm chí lỗ, trong khi hoạt động quảng cáo lại tách riêng ra để đánh thuế TNDN theo mức thuế suất 25% (trước năm 2009 là 28%), không cho bù trừ chi phí với hoạt động phát hành. Do vậy các báo cho rằng mức thuế suất 25% là quá cao, không có nguồn để các báo đầu tư lại, trong khi cơ sở vật chất của các báo hầu hết nghèo nàn, lạc hậu, thiếu phương tiện làm việc.

Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng cho các báo được trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ, áp dụng đối với cả báo tự đảm bảo chi phí hoạt động và báo tự đảm bảo một phần chi phí. Theo bộ, đề xuất này nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các báo nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Quy định của Luật thuế TNDN cho phép “doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật VN được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hằng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng một số chính sách thuế đối với báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Quốc Thanh

tuổi trẻ

×
vietstock logo
Về đầu trang