Chuyển nhượng cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm

15-12-2010 11:39:01+07:00
15/12/2010 11:39 0
  •  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán:

Chuyển nhượng cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám theo quy trình một kỳ họp.

Cùng với các Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được công bố tại buổi họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay (15/12).

* 8 nhóm hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường

* Thành lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

* Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm

Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng đã được công bố tại buổi họp này. Đây là các Luật và nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám vừa qua.

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ tăng cường quản lý cũng như tăng tính minh bạch, công khai cho thị trường quan trọng này.

Các nội dung được sửa đổi tập trung vào một số hoạt động như chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào mua công khai, công bố thông tin...

Theo quy định mới, việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật; các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

Luật cũng quy định các trường hợp phải chào mua công khai, gồm: chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng.

Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng.

Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm  phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, quỹ đóng trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

Cũng theo luật này, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung:  Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 6 tháng đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Luật cũng quy định một số trường hợp công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường như khi tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả; tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; thông qua các quyết định của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp…

Nhiều trường hợp cụ thể khác nếu xảy ra thì công ty đại chúng phải công bố thông tin cũng được quy định cụ thể trong luật. Bộ Tài chính được giao quy định cụ thể nội dung, thời gian công bố thông tin đối với từng loại hình công ty đại chúng.

Nguyễn Lê

TBKTVN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang