Habaco và DIC - No 1: Lãi ròng 2010 dưới 4 tỷ đồng

28-02-2011 17:31:18+07:00
28/02/2011 17:31 0
  •  

Habaco và DIC - No 1: Lãi ròng 2010 dưới 4 tỷ đồng

(Vietstock) – Năm 2010, CTCP Pin Hà Nội (Habaco) và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC – No 1) đều đạt mức lợi nhuận sau thuế dưới 4 tỷ đồng, cùng giảm so với mức thực hiện của năm 2009.

Theo báo cáo tài chính của Habaco, doanh thu thuần năm 2010 đạt 152 tỷ đồng, tăng 16.6% so với năm 2009. Giá vốn hàng bán chiếm 127.3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn lại 24.26 tỷ đồng.

Lãi sau thuế ở mức 3.9 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1,977 đồng.

Báo cáo tài chính của DIC – No 1 ghi nhận mức doanh thu thuần 2010 là 115 tỷ đồng, tăng nhẹ 3.6% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 9.97 tỷ đồng, giảm gần 3% so năm 2009.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.5 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tương ứng 2,363 đồng.

ĐVT: Tỷ đồng

T.Thơ

×
vietstock logo
Về đầu trang