logo

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu DTH ra công chúng cho SCIC

17-05-2013 14:59:07+07:00
17/05/2013 14:59 0
  •  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu DTH ra công chúng cho SCIC

Ngày 16/5/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu CTCP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH) ra công chúng số 11/GCN-UBCK cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Vốn điều lệ của CtyCP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa là 67.93 tỷ đồng, trong đó Vốn sở hữu của SCIC tại CtyCP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa là 14.82 tỷ đồng.

Cổ phiếu CtyCP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1, Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

2, Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng;

3, Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.482.110 cổ phiếu;

4, Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 14.821.100.000 (Mười bốn tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu một trăm ngàn đồng).

5, Hình thức: Đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội;

6, Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

7, Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

8, Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang