CK8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

24-07-2015 15:59:55+07:00
24/07/2015 15:59 0
  •  

CK8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 8/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở Công ty, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề tại đại hội

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang