IPO Công trình Giao thông Hà Nội: Đấu giá 2.3 triệu cp giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

02-08-2015 10:17:30+07:00
02/08/2015 10:17 0
  •  

IPO Công trình Giao thông Hà Nội: Đấu giá 2.3 triệu cp giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Ngày 28/08, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội sẽ đấu giá hơn 2.3 triệu cp với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp.

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội
- Địa chỉ: Số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, duy tu bảo trì và xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông
, ...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 115,000,000,000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2,301,000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2,301,000 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 03
/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/08/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26
/08/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 28/08/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/08/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/09/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 07/09/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CT Cong trinh GT Ha Noi.doc
2. QD phe duyet phuong an_Cong trinh HN.pdf
5. Ban CBTT_Cong trinh CT HN.pdf
3. Du thao Dieu le to chuc va hoat dong.pdf
4. Giay CNDKDN_Cong trinh Ha Noi.pdf
6. BCTC Cong trinh giao thong 2012.pdf
7. BCTC Cong trinh giao thong 2013.pdf
8. BCTC Cong trinh giao thong 2014.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Mau don dang ky dau gia.doc

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang