PSI: Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

10/08/2015 09:480
  •  

PSI: Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

Nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, trong thời gian từ 12/08 đến 10/09/2015, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF) đăng ký bán toàn bộ 1,159,000 cp (ứng với tỷ lệ 1.94%) của CTCP Chứng khoán Dầu khí . Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,159,000 CP (tỷ lệ 1.94%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Minh Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,159,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/08/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/09/2015.

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang