ĐHĐCĐ bất thường VC3: Tăng mạnh kế hoạch lãi, cho phép APRest nắm 51% vốn

04-09-2015 17:38:31+07:00
04/09/2015 17:38 0
  •  

ĐHĐCĐ bất thường VC3: Tăng mạnh kế hoạch lãi, cho phép APRest nắm 51% vốn

ĐHĐCĐ bất thường 2015 ngày 04/09, CTCP Xây dựng Số 3 (HNX: VC3) đã thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh, phát hành thêm 12 triệu cp thưởng và cho phép CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát (APRest) tăng sở hữu lên 51% vốn mà không phải chào mua công khai.

Về kế hoạch kinh doanh 2015, giá trị sản xuất và doanh thu được giữ nguyên, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 128% so với kế hoạch ban đầu, lên 53.5 tỷ đồng. Lãi sau thuế tăng 127%, lên 41.7 tỷ đồng. Cổ tức sẽ thay đổi từ 15% lên 16%.

Kế hoạch kinh doanh 2015 được điều chỉnh của VC3

VC3 cho biết, hiện tại APRest đang ở hữu hơn 1.9 triệu cp của công ty, ứng với 24% vốn (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/08/2015). Qua đó, VC3 chấp thuận cho APRest nâng sở hữu lên 51% vốn (tương ứng 4,080,000 cp) bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần VC3 từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.

Cũng trong năm 2015, VC3 sẽ phát hành thêm 12 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:3) nhằm tăng vốn từ 80 lên 200 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ được lấy trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2015 đã được soát xét. Thời gian thực hiện sau khi nhận được thông báo từ UBCKNN.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hoài An và Lê Quang Đức thay thế cho ông Vũ Quý Hà và Nguyễn Nam Hải từ nhiệm. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 cũng được thay thế toàn bộ với 3 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Thùy Lê, bà Lê Thị Châm và ông Nguyễn Đức Dũng do 3 thành viên cũ là bà Đặng Thanh Huấn, Vũ Thị Nhàn và ông Nguyên Văn Hà đều có đơn xin từ nhiệm.

Tài liệu đính kèm:

VC3_2015.9.4_1165c49_NGHI_QUYET_DHCD_BAT_THUONG_2015_signed.pdf

8.TTr phat hanh co phieu tang von Dieu le.pdf

7. TO TRINH THONG QUA CO DONG VC CHUYEN NHUONG CO PHAN CHO AN PHAT.pdf

6. To trinh thong qua ke hoach SXKD 2015.pdf

5. TO TRINH THAY THE THANH VIEN HDQT.pdf

8. TO TRINH BAU BO DUNG BKS.pdf

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang