HUT: CĐNB và người thân đăng ký mua  hơn 11 triệu quyền mua

25-03-2016 16:28:59+07:00
25/03/2016 16:28 0
  •  

HUT: CĐNB và người thân đăng ký mua  hơn 11 triệu quyền mua

Sau khi chào bán quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10:7, các cổ đông nội bộ CTCP Tasco đều đăng ký mua toàn bộ quyền mua được phân bổ. Tổng số quyền mua được đăng ký mua lên đến hơn 11.3 triệu, tương đương với hơn 7.9 triệu cp. Thời gian đăng ký đặt mua từ 03/03/2016 - 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tâm

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,299,136 CP (tỷ lệ 1.79%)

* Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Quang Lâm

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,897,362 CP (tỷ lệ 2.26%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 2,299,136 quyền mua

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 2,299,136 quyền mua

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,598,272 quyền mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 3,908,531 CP

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Lâm

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,897,362 CP (tỷ lệ 2.26%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 2,897,362 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 2,897,362 quyền

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,794,724 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 4,925,515 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: không công bố

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Dĩnh Siêu

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67,200 CP (tỷ lệ 0.05%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 67,200 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 67,200 quyền

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134,400 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 114,240 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: không công bố

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Văn Thinh

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,600 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 5,600 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 5,600 quyền

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,200 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 9,520 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: không công bố.

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Nhàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,540,710 CP (tỷ lệ 1.2%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 1,540,710 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 1,540,710 quyền

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,081,420 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 2,619,207 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: không công bố

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quản Cần

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,549,940 CP (tỷ lệ 2.76%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Chi

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,549,940 quyền mua

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 3,549,940 quyền mua

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,099,880 quyền mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 6,034,898 CP

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thị Hà

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 448,000 CP (tỷ lệ 0.35%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Hùng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 96,857 CP (tỷ lệ 0.08%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 448,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 448,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 896,000 quyền mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 761,600 CP

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Thúy Hằng

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 336,000 CP (tỷ lệ 0.26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Hà Phương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 336,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 336,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 672,000 quyền mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 571,200 CP

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ái Ly

- Mã chứng khoán: HUT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168,000 CP (tỷ lệ 0.13%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Xuân Nam

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 168,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 168,000 quyền mua

- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 336,000 quyền mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 285,600 CP

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.

×
vietstock logo
Về đầu trang