Chính phủ lên kế hoạch vay 254,000 tỷ đồng để bù đắp bội chi trong năm 2016

06/06/2016 21:143
  •  

Chính phủ lên kế hoạch vay 254,000 tỷ đồng để bù đắp bội chi trong năm 2016

Năm 2016, Chính phủ có kế hoạch vay 452,00 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi là 254,000 tỷ đồng.

* Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2017  

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 40 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Nội dung trên được cho biết tại Quyết định 1011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2016 về việc phê duyệt kế hoạch trả nợ vay của Chính phủ và các hạn mức vay trả nợ năm 2016.

Cụ thể, theo Quyết định, trong năm 2016, Chính phủ có kế hoạch vay trong năm 2016 là 452,000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi 254,000 tỷ; phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư 60,000 tỷ; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại 43,000 tỷ; vay đảo nợ 95,000 tỷ.

Về nguồn huy động vốn, theo Quyết định sẽ vay trong nước từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ, vay từ Quỹ Bảo hiểm xã hộ và SCIC: 336,000 tỷ; vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 4.7 tỷ USD, tương đương 99,000 tỷ đồng, trong đó 43,000 tỷ cho vay lại và 56,000 tỷ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngoài ra, Bộ Tài chính theo dõi, xem xét điều kiện thị trường vốn trong và ngoài nước để linh hoạt thực hiện huy động 17,000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như phát hành trái phiếu quốc tế, trái phiếu ngoại tệ trong nước… Trường hợp cần thiết phát hành trái phiếu quốc tế hoặc trái phiếu Samurai, Bộ Tài chính có nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng.

Kế hoạch trả nợ 273,300 tỷ đồng trong 2016

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2016 là 273,300 tỷ. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 là 154,000 tỷ đồng, tương đương 15.2% dự toán NSNN; trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại khoảng 24,000 tỷ; đảo nợ 95,000 tỷ.

Đối với hạn mức vay được Nhà nước bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2016 tối đa là 39,000 tỷ, bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa là 23,000 tỷ; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa là 13,000 tỷ; các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 3,000 tỷ. Bên cạnh đó, hạn mức vay thương mại trung dài hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.5 tỷ USD. Ngoài ra, hạn mức trái phiếu chính quyền địa phương được phê duyệt là 12,500 tỷ.

Qua đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế 2016 cho cân đối ngân sách nhà nước vượt quá mức 56,000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt. Trường hợp cần phải bổ sung hạn mức vay để đáp ứng nhu cầu thực tế vay trung dài hạn của doanh nghiệp FDI, Ngân hàng Nhà nước thống nhất với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2016./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang