IPO Xí nghiệp Khai thác DV Khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

06-06-2016 17:28:33+07:00
06/06/2016 17:28 0
  •  

IPO Xí nghiệp Khai thác DV Khoáng sản và Hóa chất Phú Thọ giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

- Tên tổ chức đấu giá: Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ (KSHCPhuTho) trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

- Địa chỉ: Khu 7. xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng sản hóa chất và khoáng phân bón (Chi tiết: tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất),…
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 88,859,620,000 đồng (Tám mươi tám tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4,399,540 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4,399,540 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 31/05/2016 đến 15h30 ngày 21/06/2016 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/06/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8h30 ngày 28/06/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/6/2016 đến ngày 08/7/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/6/2016 đến ngày 04/7/2016

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_XN khai thac - DV khoang san va hoa chat Phu Tho.doc
2. QD phe duyet PA CPH.pdf
3. PA CPH duoc duyet.pdf
4. Quyet dinh phe duyet GTDN.pdf
5. Du thao Dieu le CTCP.pdf
6. Ban CBTT ban dau gia.pdf
7. Bao cao HDKD nam 2013.pdf
8. Bao cao HDKD nam 2014.pdf
9. Bao cao HDKD nam 2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang