NHN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13-05-2017 10:26:57+07:00
13/05/2017 10:26 0
  •  

NHN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHN của CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang